Read our press releases

Press releases

More news are available in Swedish here.

Valberedning för Tempest Security AB (publ) utsedd

I enligt med beslut på Tempest Security AB:s årsstämma den 25 maj 2022 ska valberedningen bestå av tre ledamöter och ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna som önskar utse en sådan representant.

Valberedningen inför årsstämman 2023 är utsedd och består av följande ledamöter:

Andrew Spry, eget innehav

Thomas Löfving, eget innehav

Sven Thorén, utsedd av Athanase

Valberedningen representerar närmare 60 % av antalet aktier och röster i Tempest Security AB per 30 september 2022. Andrew Spry är ordförande och är anställd i bolaget som arbetande ordförande, Spry har fram till maj 2022 varit bolagets vd. Thomas Löfving är styrelseledamot och har fram till juni 2020 varit anställd i bolaget. Valberedningens sammansättning avviker där med från kraven i "Svensk kod för Bolagsstyrning" i det att en majoritet av valberedningens ledamöter inte är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och styrelsen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande. Det ter sig naturligt att bolagets två av bolagets tre största ägare är representerade i valberedningen. Valberedningen ska inför årsstämman 2023 lägga fram förslag till beslut i följande frågor: val av stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer, ersättningar till styrelse och revisorer, samt principer för valberedningens sammansättning. Sven Thorén har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta i god tid till antingen till; Sven Thorén, via e-post sven.thoren@athanase.se eller till Thomas Löfving, via e-post thomas.lofving@tempest.se.

Bolaget har i samband med sin rapport för tredje kvartalet 2022 offentliggjort datum för årsstämma 2023. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2023 skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Andrew Spry senast 31 mars 2023, via e-post andrew.spry@tempest.se

För ytterligare information kontakta:

Sven Thorén, Ordförande Valberedningen,
Andrew Spry, Styrelseordförande
på kontaktuppgifter angivna ovan

 

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

 

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

 

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA.

Filer för nedladdning
2021-05-04

As of today, 4 May 2021, Tempest Security offers its comprehensive range of security and executive protection services throughout the United States.

2019-04-05
Regulatory

Tempest Security has signed a contract with Scania CV AB in Sweden, a world leading company in transport solutions, which starts 17 June 2019.

2018-12-19
Regulatory

Kroll, a division of Duff & Phelps, a global leader in risk mitigation, investigations, compliance, cyber resilience, security and incident response solutions, today announced a new cooperation agreement (the "Cooperation Agreement") with Sweden-based Tempest Security AB (publ) providing cyber risk solutions to Tempest's clients across Scandinavia and around the world.