Bolagsordning

1 § Firma

Bolagets firma (namn) är Tempest Security AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag, direkt eller genom uthyrd personal bedriva fastighetsdrift eller fastighetsskötsel samt idka därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier i Bolaget ska uppgå till lägst 5 000 000 och till högst 20 000 000.

6 § Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

7 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på Bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

9 § Anmälan om deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

10 § Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 9. Val av styrelse och revisor(er) eller revisionsbolag;
 10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

12 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.