Valberedning

I enligt med beslut på Tempest Security ABs årsstämma den 20 maj 2020 ska en valberedningen bestå av tre ledamöter och ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna som önskar utse en sådan representant.

Valberedningen inför årsstämman 2021 är utsedd och består av följande ledamöter:

  • Andrew Spry, eget innehav
  • Thomas Löfving, eget innehav
  • Sven Thorén, utsedd av Athanase

Valberedningen representerar närmare 63 % av antalet aktier och röster i Tempest Security AB per 30 september 2020.

Andrew Spry är VD för bolaget tillika styrelseledamot. Thomas Löfving är styrelseledamot och har fram till juni 2020 varit anställd i bolaget. Valberedningens sammansättning avviker därmed från kraven i "Svensk kod för Bolagsstyrning" i det att en majoritet av valberedningens ledamöter inte är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och styrelsen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande. Det ter sig naturligt att bolagets två största ägare är representerade i valberedningen.

Valberedningen ska inför årsstämman 2021 lägga fram förslag till beslut i följande frågor: val av stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer, ersättningar till styrelse och revisorer, samt principer för valberedningens sammansättning.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta i god tid till antingen till;

Thomas Löfving, via e-post thomas.löfving@tempest.se

eller till

Sven Thorén, via e-post sven.thoren@athanase.se

Bolaget kommer i samband med sin rapport för tredje kvartalet 2020 offentliggöra datum för årsstämma 2021.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2021 skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Anders Laurin senast 31 mars 2021.

Anders Laurin, via e-post anders.laurin@tempest.se