Valberedning

Instruktion för utseende av valberedning och dess arbete

Bolagets valberedning föreslår att principer enligt följande ska gälla vid utseende av valberedning:
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter och ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2023 och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Om aktieägare inte önskar utse en representant ska den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne.

Styrelsens ordförande kallar valberedningen till dess första sammanträde. Om aktieägare, som är representerad i valberedningen, under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska representant utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas att utse ledamot i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Aktieägare som utser representant i valberedningen har rätt att utse ny representant om sådan ledamot avgår eller entledigas av aktieägaren. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart sådan har skett.

Bolaget ska senast sex månader före årsstämman 2024 lämna uppgift på sin webbplats om namnen på ledamöterna i valberedningen. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen föreslås ha till uppgift att, inför årsstämman 2024, bereda och arbeta fram förslag avseende val av stämmoordförande, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning. Arvode till valberedningen ska ej utgå. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet. Valberedningens sammansättning ska följa reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska i samband med att förslag inför 2024 års årsstämma presenteras, redovisa eventuella avvikelser från kodbestämmelserna tillsammans med skäl för avvikelsen.

Valberedningen inför årsstämman 2024 är utsedd och består av följande ledamöter:

Andrew Spry, eget innehav

Thomas Löfving, eget innehav

Sven Thorén, utsedd av Athanase

Valberedningen representerar närmare 60 % av antalet aktier och röster i Tempest Security AB per 30 september 2023. Andrew Spry är styrelseledamot och är anställd i gruppen som verksamhetschef, Spry har fram till maj 2022 varit bolagets vd. Thomas Löfving är styrelseledamot och har fram till juni 2020 varit anställd i bolaget. Valberedningens sammansättning avviker där med från kraven i "Svensk kod för Bolagsstyrning" i det att en majoritet av valberedningens ledamöter inte är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och styrelsen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande. Det ter sig naturligt att bolagets två av bolagets tre största ägare är representerade i valberedningen. Valberedningen ska inför årsstämman 2024 lägga fram förslag till beslut i följande frågor: val av stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer, ersättningar till styrelse och revisorer, samt principer för valberedningens sammansättning. Thomas Löfving har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta i god tid till; Thomas Löfving, via e-post thomas.lofving@tempest.se.