Q&A

1. Vad är Tempest Security?

Vi är en helhetsleverantör av säkerhetstjänster med fokus på säkerhetslösningar som bygger på samverkan mellan personal och teknik. Tempest grundades 2009 av Andrew Spry och Thomas Löfving som ett renodlat bevakningsföretag. Sedan dess har vi utökat vårt erbjudande till att omfatta såväl traditionella bevakningstjänster som särskilda säkerhetstjänster, såsom personskydd, säkerhetsutredningar och säkerhetstekniska lösningar. Idag är vi en av Sveriges tio största leverantörer av säkerhetstjänster. Under de senaste åren har vi flera gånger nominerats till årets bevakningsbolag och utnämnts till Gasellbolag av Dagens Industri.

2. Vilka typer av säkerhetstjänster erbjuder ni?

Vi erbjuder fyra typer av säkerhetstjänster: traditionell bevakning (mobil och stationär), särskilda säkerhetstjänster (till exempel personskydd och säkerhetskonsultation), larmcentral och säkerhetsteknik (övervakning och passagesystem). Utöver renodlade säkerhetstjänster erbjuder vi också stöd i reception och växel samt internservice (till exempel vaktmästare).

3. Vilka är era kunder?

Våra kunder återfinns i både privat och offentlig sektor och omfattar såväl kommuner och myndigheter som företag och privatpersoner.

4. Vilka marknader finns Tempest på?

Vår största marknad är i Sverige men vi är också verksamma i Norge, Danmark, Tyskland, Turkiet, Storbritannien och USA. Vi har även representation i Finland, Estland och Spanien.

5. Vad är er målsättning?

Vi ska vara förstahandsvalet för kunder i behov av högkvalitativa säkerhetstjänster.

6. Vad är syftet med att ni noterar er på börsen?

Noteringen avser att underlätta vår fortsatta tillväxt- och förvärvsstrategi. Vi bedömer att listningen och ägarspridningen kommer att bidra till ökad kännedom och till att stärka vår position som pålitlig helhetsleverantör av säkerhetslösningar. Med en kraftig tillväxt och stabil plattform ser vi att vi har fortsatt potential för framtida expansion till nya marknader och förbättrad lönsamhet.

Vi bedömer även att listningen kommer att ha positiv inverkan vad gäller rekrytering av kompetent personal, samtidigt som ökad genomlysning ställer krav i enlighet med vår ambition att verka som en arbetsgivare med hög standard och kvalitet.

7. Vilka är era finansiella mål?

Våra finansiella mål är att uppnå en omsättning på en miljard SEK år 2025. Vi strävar även efter en EBITDA-marginal som ska uppgå till 10 procent år 2025.

8. Hur ser tillväxtstrategin ut?

Vår strategi är att växa såväl organiskt som genom förvärv. Vi växer organiskt genom att vara bättre än konkurrenterna. Detta är vi genom att bygga långsiktiga relationer med kunder och medarbetare, vara snabbfotade och alltid utgå ifrån kundens specifika situation. På så sätt uppnår vi återkommande intäktsflöden genom kontraktsbunden försäljning av traditionell bevakning och avancerade säkerhetstjänster till beslutsfattare på hög nivå inom privat och offentlig sektor.

Vi har under åren också genomfört flera mindre förvärv för att komplettera verksamheten. Vi ser goda möjligheter till ytterligare förvärv inom samtliga affärssegment, både i Sverige och internationellt.

9. Vilka aktuella omvärldstrender gynnar säkerhetsbranschen?

Det finns flera trender som ökar behovet av säkerhetstjänster både regionalt och globalt. En är ökade socioekonomiska klyftor, sociala spänningar och högre brottslighet i vissa områden. En annan är resursbristen inom rättsväsendet som gör att säkerhetsbranschen får ett större ansvar för samhällets trygghet, individers skydd eller utredningsbehov i olika ärenden. Vi ser även hur allt fler företag väljer att outsourca hanteringen av säkerhetsfrågor. Dessa kunde tidigare hanterats internt, både av företag och myndigheter, men sköts nu i större utsträckning av privata säkerhetsföretag.

10. Säkerhetsföretag som Tempest hyr ut väktare per timme. Hur kan det bli en bra affär?

Affärsmodellen inom segmentet bevakning är till viss del centrerad till debitering av levererad tid och med det en begränsad uppsida. Det är dessutom en bransch med väldigt låga marginaler, något som det senaste decenniet fortsatt pressats ned trots branschens kontinuerliga kommunikation kring hur detta måste ändras. Vår tro är att de interna barriärer som skapats inom större organisationer i branschen är ett stort hinder för att detta ska ändras och de olika intressenterna inom branschen värnar mest om sin egen affär mer än om kundernas faktiska behov. Fördelen som vi kan dra av detta är att vår begränsade storlek, historik och vår företagskultur möjliggör för oss att utmana de konventionella affärsmodellerna och ur kundernas perspektiv söka de mest effektiva lösningarna som den verktygslåda med automatiserade och digitala lösningar som egentligen är tillgänglig för alla medger. Vi har därutöver vid ett flertal tillfällen fått möjligheten att tillsammans med våra kunder ifrågasätta varför vi år 2020 fortsätter med samma upplägg som såldes in för 20 eller fler år sedan.

11. En fråga om varför aktiekursen skjutit i höjden efter mitten på 2019. Vad har hänt?

Tempest Security har sedan noteringen på First North, december 2017 fortsatt att växa i enlighet med plan och tagit många av de investeringar som vi avsåg att göra efter noteringen. Vårt fokus har sedan början av 2019 kunnat mer vara mot att skapa lönsamhet och dra nytta av den infrastruktur vi skapat. Det har förstås börjat synas I vårt resultat.

12. Tempest Security kommunicerade under Q3 2020 nya finansiella mål finns det mer information om hur ni ska nå dessa?

Bolagets kommunicerade finansiella mål är att till år 2025 omsätta 1 miljard med 10% EBITDA marginal. Vi har tidigare presenterat en del runt vår transition från ett bevakningsbolag till en mer komplett leverantör av helhetslösningar inom säkerhet. Transitionen öppnar nya marknader för oss så väl som att det skapar fler försäljningskanaler för oss att nå ut med hela vårt utbud. Vi har därtill en mer förvärvsdriven strategi vad gäller vår europeiska expansion, något vi förväntar oss bidra i en snabbare takt till vår tillväxt.

13. Hur väljer bolaget länder och områden för etablering?

I vår tillväxtstrategi finns ett urval av länder vi prioriterar av olika anledningar. I vår omedelbara närhet finns de nordiska länderna inom vilka vi redan har goda ingångar för fortsatt expansion och vi ser dessa som prioriterade ur så väl ett kundperspektiv som ur ett prospektivt perspektiv. Utöver dessa har vi ett flertal europeiska länder inom vilka vår existerande kundbas har behov av våra tjänster och där vi utöver det ser ett gap i marknaden med vad som idag erbjuds och vad vi kan komplettera med.

14. Hur ser ni på etablering utanför Europa?

Den fas i vår tillväxtstrategi vi är i nu, är fokuserad kring Sverige och de Europeiska länderna vi bedömer som mest intressanta. Vi arbetar globalt genom vårt partnernätverk och ser att vi fortsätter att göra det under en överskådlig framtid. Framgent är jag övertygad om att våra kunders behov och möjligheter som dyker upp kommer att leda till etableringar eller förvärv utanför Europa men vi ser det som alltför tidigt att i detalj gå in på det.