Mer finansiell information och rapporter

Finansiell information

Nyckeltal och data per aktie

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017  2016
Omsättningstillväxt, % 11% 24,9% 13,3% 4,7% 29,0% 29 % 28 % 48 %
EBITDA-marginal, % 4,4% 5,0% -0,9% 4,2% -1,1% -7,3 % -1,8 % 5,6 %
Rörelsemarginal, % 1,9% 2,4% -3,7% 1,3% -4,0% -11,4 % -3,7 % 3,8 %
Vinstmarginal, % 1,3% 3,0% -4,1% 0,9% -4,6% -11,7 % -3,2 % 3,7 %
Genomsnittligt eget kapital, KSEK 80 161 64 817 41 645 31 499 29 427 28 353 19 975 5 808
Räntabilitet på eget kapital, % 6,1% 14,9% -33,9% 4,0% -43,1% -90,4 % -27,5 % 64,1 %
Soliditet, % 33,9% 33,2% 26,2% 22,0% 21,1% 22,3 % 31,8 % 15,2 %
Kassa och bank, KSEK 21 157 21 193 26 602 28 897 25 120 29 401 47 126 17 366
Antal aktier vid periodens slut, antal 1 10 483 549 10 483 549 9 774 947 8 894 947 8 894 947 8 289 947 7 267 500 5 315 000
Genomsnittligt antal aktier, antal 1 10 483 549 10 336 866 9 642 344 8 894 947 8 361 221 7 545 049 6 291 250 5 315 000
Resultat per aktie, SEK 1 0,35 0,95 -1,30 0,14 -1,52 -3,40 -0,87 0,7
Eget kapital per aktie, SEK 1 7,63 7,37 5,41 3,58 3,50 2,97 4,42 1,47
Utdelning per aktie, SEK 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,78 0,0 
Medeltal anställda, antal 506 486 411 386 363 356 330 193

1 Justerat för aktiesplit historiskt.

Jämförelseåren 2016 - 2018 är upprättade enligt BFNAR 2012:1 (”K3”) och Årsredovisningslagen.
Ingen omräkning har skett till IFRS.