Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Årsstämma i Tempest Security AB (publ)

Tempest Security AB (publ) genomförde idag den 23 maj 2024 årsstämma i bolagets lokaler på Rålambsvägen 17 i Stockholm.

Vid årsstämman beslutades följande.

  • Stämman fastställde års- och koncernredovisning samt beslutade att ingen utdelning skulle lämnas, utan att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning.
  • Stämman beslutade bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.
  • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter, varefter omvaldes Michael Silfverberg, Andrew Spry, Thomas Löfving, Jonas Rydell och Marcus Gustring. Jonas Rydell utsågs till styrelsens ordförande.
  • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden och med 140 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.
  • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till bolagets revisor.
  • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen.
  • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att aktier utges till ett sammanlagt antal som motsvarar 10 procent av det totala antalet aktier vid tiden för den första emissionen som beslutas med stöd av detta bemyndigande, dock alltid högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som vid tiden för emissionen ryms inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagets bolagsordning. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och övrig stämmodokumentation finns tillgängligt på bolagets webbplats www.tempestsecurity.com där också protokoll från årsstämman kommer läggas upp.

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se