Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Förslag från valberedningen till Tempest Security AB (publ) årsstämma 2020 och motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

Inför årsstämman 2020 består Tempest Security AB (publ) ("Tempest" eller "Bolaget") valberedning, i enlighet med beslut vid årsstämma 2019, av Anders Laurin, Andrew Spry och Thomas Löfving. Anders Laurin är för närvarande styrelsens ordförande medan Andrew Spry och Thomas Löfving är bolagets två största ägare och representerar tillsammans cirka 46 procent av ägande- och röstetalet för samtliga aktier i Tempest Security AB.

Valberedningen har sedan årsstämman 2019 haft tre protokollförda möten. Ordförande för valberedningen är Thomas Löfving.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2020 beslutar enligt nedan, varvid särskilt ska uppmärksammas kompletteringen, i förhållande till vad som har redovisats i kallelsen, av förslaget till beslut om valberedning av innebörd att valberedningens sammansättning ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Mattias Anjou väljs till ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat ska utgöras av fem ordinarie ledamöter.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Anders Laurin, Michael Silfverberg, Andrew Spry, Daniel Nyhrén och Thomas Löfving.

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Anders Laurin.

Förslag till styrelsearvode

Valberedningen föreslår att var och en av styrelseledamöterna, som ej är anställd av bolaget, ska erhålla ett styrelsearvode om 90 000 kronor och styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 180000 kronor. Förslaget innebär oförändrat arvode från föregående år.

Upplysningar om de förslagna styrelseledamöterna:

Anders Laurin

Född 1960. Styrelseordförande sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning: ADB-linjen, Malmö Kommunala högskola (Lunds universitet).

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i AviFauna i Sverige AB. Styrelseledamot i RCO Security Group AB samt i Alcato Consulting AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i Briskeye Communication AB samt i SimrisAlg (publ) till 2018. Styrelseordförande i Gateway HR till 2017, Styrelseledamot i Naturbutiken på Öland AB till 2018, i Serstech AB (publ) till 2017 samt i Kentima Holding AB (publ) till 2014. Anders Laurin har tidigare även varit vice VD för Axis Communications AB (publ).

Aktieägande i Bolaget: 10 000 aktier

Invald i styrelsen: oktober 2017

Michael Silfverberg

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning: Fristående kurser i ekonomi och juridik vid Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Multibrackets Europe AB, Solid Administration i Stockholm AB, Tenant Services Sweden AB, DooHClick AB. Styrelseledamot i Silfvergruppen AB, Einar Andersson Efterträdare AB, Degauss Labs Europe AB, Stockholm Yacht Center AB, Nero Stockholm Restaurang AB, Supreme Marine AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i AdCityMedia AB (publ) till 2020, Stora Ekholmens Fastighets AB till 2019, Divvit AB till 2018, Nero K25 AB till 2017, Scandinavian Pro Capital - SPC AB till 2016 och Ramstrom Production AB till 2015. Styrelsesuppleant i Fyrskeppet Biskopsudden AB till 2016.

Aktieägande i Bolaget: 80306 aktier genom bolag.

Invald i styrelsen: oktober 2017

Andrew Spry

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2013. Chief Executive Officer inom koncernen sedan 2008. Styrelseuppdrag inom Koncernen sedan 2004. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning: Fristående kurser i företagsekonomi, engelska och ekonomisk historia, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Electrolux Maintenance and Commercial Services Llc (UAE).

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Orion Risk Group Llc samt Styrelsesuppleant i Termino C 1958 AB till 2017.

Aktieägande i Bolaget: 2 041 416 aktier

Invald i styrelsen: 2013

Daniel Nyhrén

Född 1981. Oberoende i förhållande till Bolaget, men ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Utbildning: MSc in Finance, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Delägare i Athanase Industrial Partner samt Styrelseledamot i Ivysys AB och Nordic Art Wall AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Zutec Holding AB till 2020, Röhnisch SE Holding AB till 2018 samt i NOTE AB (publ) till 2016. Investeringsansvarig för Creades AB till 2017. Styrelseordförande i Global Batterier AB till 2016.

Aktieägande i Bolaget: 1 527082 aktier genom delägarskap i bolag.

Invald i styrelsen: 2019

Thomas Löfving

Född 1974. Styrelseuppdrag inom koncernen sedan 2009. Styrelseledamot 2013-2017. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet samt studier vid National University of Singapore.

Övriga nuvarande befattningar: Inga

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Chief Financial Officer inom koncernen till 2019, samt Styrelsesuppleant i GRANAT Stockholm AB till 2017.

Aktieägande i Bolaget: 2 020 908 aktier

Invald i styrelsen: 2019

Val av revisorer

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB ska väljas till bolagets revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Förslag till revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänt avtal.

Förslag till beslut om valberedning

Bolagets valberedning föreslår att principer enligt följande ska gälla vid utseende av valberedning:

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter och ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2020 och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Om aktieägare inte önskar utse en representant ska den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne.

Styrelsens ordförande kallar valberedningen till dess första sammanträde. Om aktieägare, som är representerad i valberedningen, under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska representant utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas att utse ledamot i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Aktieägare som utser representant i valberedningen har rätt att utse ny representant om sådan ledamot avgår eller entledigas av aktieägaren. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart sådan har skett.

Bolaget ska senast sex månader före årsstämman 2021 lämna uppgift på sin webbplats om namnen på ledamöterna i valberedningen. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen föreslås ha till uppgift att, inför årsstämman 2021, bereda och arbeta fram förslag avseende val av stämmoordförande, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning. Arvode till valberedningen ska ej utgå. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.

Valberedningens sammansättning ska följa reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska i samband med att förslag inför 2021 års årsstämma presenteras, redovisa eventuella avvikelser från kodbestämmelserna tillsammans med skäl för avvikelsen.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Till grund för sina förslag inför årsstämman 2020 har valberedningen gjort en bedömning av styrelsens sammansättning och kompetens med beaktande av de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets verksamhet och framtida utveckling. Bedömningen är till del baserad på resultatet av den utvärdering av styrelsens arbete som genomförs årligen. Även oberoendefrågor och frågan om könsfördelning har diskuterats. Därtill har valberedningen beaktat styrelseledamöternas engagemang och vikten av kontinuitet i styrelsearbetet.

Förslaget till styrelsesammansättning i Tempest Security AB uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning; majoriteten av ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, varav minst två ledamöter även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget.

Valberedningen har vidare utvärderat beloppen för styrelsearvoden. Valberedningen finner det lämpligt att arvoden för ledamöter är oförändrade.

Valberedningen Tempest Security AB (publ)

2020-05-06

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, ledamot, valberedningen, Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Tempest Security är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Filer för nedladdning