Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Förslag från valberedningen till Tempest Security AB (publ) årsstämma 2022 och motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

Inför årsstämman 2022 har Tempest Security AB (publ) ("Tempest" eller "Bolaget") valberedning bestått av Thomas Löfving, Andrew Spry och Sven Thorén. Tillsammans representerar de ca: 61,2 procent av antal aktier och röster i bolaget. Valberedningen har sedan årsstämman 2021 haft två protokollförda möten samt ett antal övriga möten. Ordförande för valberedningen är Sven Thorén. Valberedningen föreslår att årsstämman 2022 beslutar enligt nedan:

Ordförande vid årsstämman 

Valberedningen föreslår att advokat Mattias Anjou utses till stämmans ordförande. 

Antalet styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat ska utgöras av fem ordinarie ledamöter. 

Val av styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår omval av Michael Silfverberg, Andrew Spry, Daniel Nyhrén Edeen, Thomas Löfving samt Helena Skarle. 

Val av styrelseordförande 

Valberedningen föreslår nyval av Andrew Spry. 

Förslag till styrelsearvode 

Valberedningen föreslår att var och en av bolagsstämmovalda styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, ska erhålla ett arvode om 94 500 kronor, eller, om denne är styrelsens ordförande, 189 000 kronor.

Upplysningar om de förslagna styrelseledamöterna: 

Helena Skarle 

Född 1985. Chief Executive Officer inom koncernen sedan 2022. Oberoende i förhållande till större aktieägare, men ej oberoende till Bolaget och ledningen. 

Utbildning: MSc in Accounting and Financial management, Handelshögskolan i Stockholm samt studier vid Erasmus Universitet i Rotterdam.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Noctuis AB och OnGrow AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Senior Management Advisor till Sunrise Medical GmbH till 2021. Executive Vice President för Handicare Group AB till 2019.

Aktieägande i Bolaget: 10 835 aktier 

Invald i styrelsen: 2021 

Daniel Nyhrén Edéen

Född 1981. Oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen men ej oberoende i förhållande till större aktieägare. 

Utbildning: MSc in Finance, Stockholms universitet. 

Övriga nuvarande befattningar: Delägare i Athanase Industrial Partner, VD i Athanase Innovation AB samt Styrelseledamot i Nordic Art Wall AB.  

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Actic Group till 2022, BuildData Group AB till 2020, Ivisys AB till 2020, Global Batterier AB till 2018 samt Röhnisch SE Holding AB till 2018. Investeringsansvarig för Creades AB till 2017.

Aktieägande i Bolaget: 2 125 082 aktier genom delägarskap i bolag. 

Invald i styrelsen: 2019 

Thomas Löfving  

Född 1974. Styrelseuppdrag inom koncernen sedan 2009. Styrelseledamot 2013-2017 Oberoende i förhållandet till ledningen men ej oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet samt studier vid National University of Singapore.  

Övriga nuvarande befattningar: Inga 

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Chief Financial Officer inom koncernen till 2019, samt Styrelsesuppleant i GRANAT Stockholm AB till 2017.  

Aktieägande i Bolaget: 1 894 593 aktier 

Invald i styrelsen: 2019 

Michael Silfverberg  

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och större aktieägare.  

Utbildning: Fristående kurser i ekonomi och juridik vid Stockholms universitet.  

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i MBE Holding AB, Multibrackets Europe AB, Solid Administration i Stockholm AB, Tenant Services Sweden AB och i Supreme Marine AB, . Styrelseledamot i Degauss Labs Europe AB, Stockholm Yacht Center AB, Silfvergruppen AB, Capannone Restaurang AB, Einar Andersson Efterträdare AB, DooHClick AB och i Target Aid AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i AdCityMedia AB (publ) till 2020, Stora Ekholmens Fastighets AB till 2019, Divvit AB till 2018, och i Nero K25 AB (i likvidation) till 2017. 

Aktieägande i Bolaget: 93 361 aktier genom bolag.  

Invald i styrelsen: oktober 2017

Andrew Spry 

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2013.  Styrelseuppdrag inom Koncernen sedan 2004. Anställd som Senior Advisor i bolaget sedan 2022. Oberoende i förhållande till ledningen men ej oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare. 

Utbildning: Fristående kurser i företagsekonomi, engelska och ekonomisk historia, Stockholms universitet.  

Övriga nuvarande befattningar: Inga

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Chief Executive Officer inom koncernen till 2022. Styrelseledamot i Electrolux Maintenance and Commercial Services Llc (UAE) till 2021, Orion Risk Group Llc 2017 samt Styrelsesuppleant i Termino C 1958 AB till 2017.  

Aktieägande i Bolaget: 2 239 690 aktier. 

Invald i styrelsen: 2013 

Val av revisorer 

Valberedningen föreslår att BDO AB ska väljas till bolagets revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Förslag till revisorsarvoden 

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänt avtal. 

Förslag till beslut om valberedning 

Bolagets valberedning föreslår att principer enligt följande ska gälla vid utseende av valberedning:  

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter och ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2022 och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Om aktieägare inte önskar utse en representant ska den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne.  

Styrelsens ordförande kallar valberedningen till dess första sammanträde. Om aktieägare, som är representerad i valberedningen, under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska representant utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas att utse ledamot i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Aktieägare som utser representant i valberedningen har rätt att utse ny representant om sådan ledamot avgår eller entledigas av aktieägaren. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart sådan har skett.  

Bolaget ska senast sex månader före årsstämman 2023 lämna uppgift på sin webbplats om namnen på ledamöterna i valberedningen. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. 

Valberedningen föreslås ha till uppgift att, inför årsstämman 2023, bereda och arbeta fram förslag avseende val av stämmoordförande, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning. Arvode till valberedningen ska ej utgå. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet. 

Valberedningens sammansättning ska följa reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska i samband med att förslag inför 2023 års årsstämma presenteras, redovisa eventuella avvikelser från kodbestämmelserna tillsammans med skäl för avvikelsen.  

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse 

Till grund för sina förslag inför årsstämman 2022 har valberedningen gjort en bedömning av styrelsens sammansättning och kompetens med beaktande av de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets verksamhet och framtida utveckling. Bedömningen är till del baserad på resultatet av den utvärdering av styrelsens arbete som genomförs årligen. Även oberoendefrågor och frågan om könsfördelning har diskuterats. Därtill har valberedningen beaktat styrelseledamöternas engagemang och vikten av kontinuitet i styrelsearbetet.

Valberedningen är medveten om att den föreslagna styrelsen avviker mot svensk kod för bolagsstyrning i avseende om beroende till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. På grund av en oförutsägbar familjehändelse i februari så tvingades bolagets VD, Andrew Spry till tjänstledighet och Helena Skarle tog över posten som tillförordnad VD. Andrew Spry har härefter lämnat tjänsten som VD och Helena Skarle tillsatts som VD. Med detta uppstod beroendesituationen. Valberedningen avser att nominera en ny oberoende ledamot senast till årsstämman 2023, men behöver längre tid för att kunna säkerställa att kandidaten tillför rätt kompetens och erfarenhet till styrelsen.

Andrew Spry föreslås att ta över som styrelseordförande efter Daniel Nyhrén Edéen. Andrew besitter kunskap och har lång erfarenhet av industrin och bolaget. Han borgar för kontinuitet och fortsatt utveckling för Tempest. Andrew Spry kommer dessutom ha andra uppdrag för bolaget och således fungera som arbetande styrelseordförande.

Med större ägare avses ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget.

Valberedningen har vidare utvärderat beloppen för styrelsearvoden. Valberedningen finner det lämpligt att arvoden för ledamöter är oförändrade.  

Valberedningen Tempest Security AB (publ) 

 2022-05-06 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Sven Thorén, Ordförande valberedningen Tempest Security AB (publ) 

sven.thoren@athanase.se 

0706-170067

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA.

Filer för nedladdning