Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TEMPEST SECURITY AB (PUBL)

Aktieägarna i Tempest Security AB (publ), org. nr 556934-8524 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Rålambsvägen 17, Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i årsstämman ska

 

 • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 maj 2023,

 

 • anmäla sin avsikt att delta på bolagsstämman till Bolaget genom brev till Tempest Security AB (publ), att: Årsstämma, Rålambsvägen 17, 112 59 Stockholm eller via e-post till investors@tempest.se, märk anmälan med "Årsstämma", på sätt att anmälan är Bolaget tillhanda fredagen den 19 maj 2023.

 

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare anges. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman ska sådant deltagande anmälas enligt vad som anges ovan. Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda bolagsstämmoaktieboken fredagen den 19 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 19 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

OMBUD M.M

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman ombeds aktieägare att skicka fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar till Bolaget i samband med anmälan.

 

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.tempestsecurity.com, och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Val av en eller två justeringspersoner;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 8. Beslut om:
  • fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  • om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;
 9. Beslut om antal styrelseledamöter
 10. Beslut om antal revisorer
 11. Beslut om arvoden till styrelsen
 12. Beslut om arvoden till revisor
 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 14. Val av revisor
 15. Beslut om utseende av valberedning
 16. Beslut om emissionsbemyndigande
 17. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, som inför årsstämman 2023 bestått av Andrew Spry, Thomas Löfving och Sven Thorén (representerande Athanase) tillsammans representerandes cirka 57 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, har föreslagit att advokat Mattias Anjou utses till stämmans ordförande.

 

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 9)

Vad gäller punkten 9 har inte Bolagets valberedning inkommit med förslag i sådan tid att det kunnat tas med i kallelsen. Valberedningens förslag kommer att offentliggöras i pressmeddelande genom bolagets försorg i god tid före stämman.

 

Beslut om antal revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

 

Beslut om arvoden till styrelsen (punkt 11)

Valberedningen föreslår att var och en av styrelseledamöterna, som inte är anställda i bolaget, ska erhålla ett styrelsearvode om 140 000 kronor förutom styrelsens ordförande som ska erhålla ett arvode om 200 000 kronor.

 

Beslut om arvoden till revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår att revisorn ska erhålla arvode enligt av bolaget godkänt avtal.

 

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 13)

Vad gäller punkten 13 har inte Bolagets valberedning inkommit med förslag i sådan tid att det kunnat tas med i kallelsen. Valberedningens förslag kommer att offentliggöras i pressmeddelande genom bolagets försorg i god tid före stämman.

 

Val av revisor (punkt 14)

Valberedningen föreslår omval av BDO Mälardalen AB till revisor.

 

Förslag till beslut om utseende av valberedning (punkt 15)

Bolagets valberedning föreslår att principer enligt följande ska gälla vid utseende av valberedning.

 

Bolagets valberedning föreslår att principer enligt följande ska gälla vid utseende av valberedning:  

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter och ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2023 och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Om aktieägare inte önskar utse en representant ska den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne.  

 

Styrelsens ordförande kallar valberedningen till dess första sammanträde. Om aktieägare, som är representerad i valberedningen, under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska representant utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas att utse ledamot i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Aktieägare som utser representant i valberedningen har rätt att utse ny representant om sådan ledamot avgår eller entledigas av aktieägaren. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart sådan har skett.  

 

Bolaget ska senast sex månader före årsstämman 2024 lämna uppgift på sin webbplats om namnen på ledamöterna i valberedningen. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. 

 

Valberedningen föreslås ha till uppgift att, inför årsstämman 2024, bereda och arbeta fram förslag avseende val av stämmoordförande, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning. Arvode till valberedningen ska ej utgå. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet. 

 

Valberedningens sammansättning ska följa reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska i samband med att förslag inför 2024 års årsstämma presenteras, redovisa eventuella avvikelser från kodbestämmelserna tillsammans med skäl för avvikelsen.  

STYRELSENS FÖRSLAG

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att förfogande vinstmedel om sammanlagt 124 590 410 kronor, varav 119 531 877 kronor utgörs av överkursfond, minus 4 466 092 kronor av balanserat resultat och 95 24 625 kronor av årets resultat, överföres i ny räkning.

 

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 16)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen enligt följande.

 

Styrelsen ska vara bemyndigad att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att aktier utges till ett sammanlagt antal som motsvarar 10 procent av det totala antalet aktier vid tiden för den första emissionen som beslutas med stöd av detta bemyndigande, dock alltid högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som vid tiden för emissionen ryms inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagets bolagsordning.

 

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

 

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

 

Bolagets verkställande direktör, eller den denne utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering vid Bolagsverket.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2022 samt valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut inklusive underlag kommer finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, https://www.tempestsecurity.com/se-sv/, senast från och med tre veckor före årsstämman samt översändes genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran ska lämnas skriftligen till adress Rålambsvägen 17, 112 59 Stockholm eller via e-post till lotta.iverstrand@tempestsecurity.com.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf.

 

____________

Stockholm i april 2023

Tempest Security AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Helena Skarle, VD Tempest Security AB (publ)
helena.skarle@tempest.se

 

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

 

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

 

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA.