Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Tempest Security AB (publ)

Aktieägarna i Tempest Security AB (publ), org. nr 556936-8524, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2018, klockan 16:00. Bolagsstämman kommer att hållas i konferenslokal på Rålambsvägen 17, -1 trappa, i Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 18 maj 2018, dels anmäla sin avsikt att delta på bolagsstämman senast fredagen den 18 maj 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 18 maj 2018 och aktieägaren måste därför i god tid före denna dag underrätta sin förvaltare. 

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till Tempest Security AB (publ), att: INVESTORS, Rålambsvägen 17, 17 tr, 112 59 Stockholm (märk kuvertet "årsstämma"), per telefon
010-45 777 60, eller via e-post investors@tempest.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-postadress eller telefonnummer samt antal aktier och eventuella biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Fullmaktsformulär

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.tempest.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller epostadress.

Förslag till dagordning
 
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordning för stämman
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017
8. Beslut om
   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 
9. Beslut om antal styrelseledamöter 
10. Beslut om antal revisorer 
11. Fastställande av styrelse- och revisorarvode
12. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande 
13. Val av revisor
14. Förslag till beslut om att inrätta valberedning
15. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
16. Stämmans avslutande
 
Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Det föreslås att Anders Laurin utses till ordförande på bolagsstämman.

Disposition av bolagets resultat, punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 och att årets resultat överförs i ny räkning.

Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelse samt styrelseordförande, punkt 9 och punkt 12

Förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast två veckor innan stämman.

Beslut om antal revisorer, punkt 10

Styrelsen föreslår att bolaget för tiden intill nästa årsstämma ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.

Styrelsearvode och revisorsarvode, punkt 11

Förslag angående arvode till styrelseledamöterna kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast två veckor innan stämman.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Val av revisor, punkt 13

Styrelsen föreslår att MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs som bolagets revisionsfirma.

Beslut om valberedning, punkt 14

Aktieägare företrädande 54 procent av aktierna och rösterna föreslår att bolagsstämman beslutar om att inrätta en valberedning som ska utses enligt följande principer.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter och ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2018 och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Om aktieägare inte önskar utse en representant ska den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne.

Styrelsens ordförande kallar valberedningen till dess första sammanträde. Om aktieägare, som är representerad i valberedningen, under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska representant utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas att utse ledamot i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Aktieägare som utser representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart sådan har skett.

Valberedningen föreslås ha till uppgift att, inför årsstämman 2019, bereda och arbeta fram förslag avseende val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning. Arvode till valberedningen ska ej utgå. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen, punkt 15

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att aktier motsvarande 30 procent av det totala antalet aktier vid tiden för emissionen utges, dock högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som vid tiden för emissionen ryms inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagets bolagsordning.

Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

Beslut enligt styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och övriga beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.tempest.se.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Stockholm i april 2018

Tempest Security AB (publ)
Styrelsen