Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

KALLELSE till årsstämma i Tempest Security AB (publ)

Aktieägarna i Tempest Security AB (publ), org. nr 556936-8524, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019, klockan 16:00. Bolagsstämman kommer att hållas i konferenslokal på Rålambsvägen 17, -1 trappa, i Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 17 maj 2019, dels anmäla sin avsikt att delta på bolagsstämman senast fredagen den 17 maj 2019.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 17 maj 2019 och aktieägaren måste därför i god tid före denna dag underrätta sin förvaltare.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till Tempest Security AB (publ), att: INVESTORS, Rålambsvägen 17, 17 tr, 112 59 Stockholm (märk kuvertet "årsstämma") eller via e-post investors@tempest.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-postadress eller telefonnummer samt antal aktier och eventuella biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Fullmaktsformulär

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.tempest.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller epostadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning för stämman
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018
 8. Verkställande direktörs redogörelse
 9. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Beslut om antal styrelseledamöter
 11. Beslut om antal revisorer
 12. Fastställande av styrelse- och revisorarvode
 13. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
 14. Val av revisor
 15. Förslag till beslut om utseende av valberedning
 16. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Valberedningen föreslår att Anders Laurin utses till ordförande på bolagsstämman.

Disposition av bolagets resultat, punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att årets resultat överförs i ny räkning.

Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelse samt styrelseordförande, punkt 10 och punkt 13

Förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast två veckor före stämman.

Beslut om antal revisorer, punkt 11

Valberedningen föreslår att bolaget för tiden intill nästa årsstämma ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.

Styrelsearvode och revisorsarvode, punkt 12

Valberedningen föreslår att var och en av styrelseledamöterna, som ej är anställd av bolaget, ska erhålla ett styrelsearvode om 90 000 kronor och styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 180 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänt avtal.

Val av revisor, punkt 14

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB ska väljas som bolagets revisionsfirma.

Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Beslut om valberedning, punkt 15

Valberedningen föreslås bestå av Anders Laurin, Andrew Spry och Thomas Löfving.

Anders Laurin kallar valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningen föreslås ha till uppgift att, inför årsstämman 2020, bereda och arbeta fram förslag avseende val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning. Arvode till valberedningen ska ej utgå. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen, punkt 16

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att aktier motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier vid tiden för emissionen utges, dock högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som vid tiden för emissionen ryms inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagets bolagsordning.

Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

Beslut enligt styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingarna kommer att publiceras på bolagets hemsida senast tre veckor före stämman och övriga beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.tempest.se.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2019

Tempest Security AB (publ)

Styrelsen

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan den 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Advisor, email: certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00.

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.