Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ) bokslutskommuniké 2019

Hög tillväxt med fokus på lönsamhet

Fjärde kvartalet 2019

Nettoomsättningen ökade med 39% till 83,2 (59,7) MSEK.

Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -1,3 (-4,9) MSEK.

Periodens resultat var -3,6 (-7,7) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 8,5 (6,4) MSEK.

Helåret 2019

Nettoomsättningen ökade med 29% till 287,0 (221,9) MSEK.

Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -10,0 (-16,2) MSEK.

Jämförelsestörande poster om -2,9 (-0,5) MSEK påverkar helåret.

Helårets resultat var -20,2 (-25,6) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7,6 (-13,0) MSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019

Nyemission om 605 000 aktier genomförd vilket tillfört bolaget 15,6 MSEK efter emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.


Ord från VD

Kraftig tillväxt med fokus på lönsamhet

Den positiva trenden i utvecklingen av bolagets operativa resultat fortsätter. Första halvårets förlust om -10,8

(-11,3) MSEK har vänt till ett positivt EBITDA resultat om 0,8 (-4,9) MSEK för andra halvåret och trenden ser ut att hålla i sig. Bolagets EBITDA har gått från -8,2% för det fjärde kvartalet 2018 till -1,5% för kvartal fyra 2019. Den starka vändningen speglas även i vår fortsatt fantastiska tillväxttakt, närapå 40% upp mot jämförbar period förra året.

Vi ser positivt på det kommande året när nu samtliga verksamhetsgrenar visar på en positiv lönsamhetsutveckling. De satsningar vi gjort under 2018 och början av 2019 för att bibehålla kvalitet under den starka tillväxten har visat sig vara rätt investeringar och de börjar nu ge avkastning. Vi fortsätter gå från styrka till styrka och jag väntar mig ett positivt resultat på helåret 2020.

Stockholm 2020-02-20

Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)

Bokslutskommunikén finns i sin helhet finns på bolagets webbplats investor.tempest.se

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 12:30 CET.

Tempest Security är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.