Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ) bokslutskommuniké 2020

Lönsamhet trots pandemin

Fjärde kvartalet 2020
· Nettoomsättningen minskade med 7% till 77,6 (83,0) MSEK.
· Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 2,1 (0,5) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -0,05 (-1,6) MSEK.
· Periodens resultat var -1,0 (-1,7) MSEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 11,0 (10,0) MSEK.

Januari - December 2020
· Nettoomsättningen ökade med 5% till 299,7 (286,3) MSEK.
· EBITDA var 12,7 (-3,0) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 4,0 (-11,5) MSEK.
· Periodens resultat var 1,3 (-12,7) MSEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 14,6 (-1,9) MSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020
· Innehavet i intressebolaget Gothia Protection Finland OY har avyttrats.
· Omtecknat avtal med Vinnova med avtalsvärde om 20 MSEK.
· Etablering av verksamhet i Danmark.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
· Avsiktsförklaring undertecknad gällande förvärv i Storbritannien.

Ord från VD

Jag är mycket glad över att kunna presentera ett resultat för fjärde kvartalet som visar på en fortsatt god vinstutveckling, trots alla utmaningar som pandemin innebär för oss och samhället. Strikt kostnadskontroll och löpande arbete med resultatförbättrande åtgärder har gett resultat, vilket kommer att vara till nytta framåt.

Med det sagt, jag är inte nöjd med vår omsättningsutveckling, och arbetet med att stärka vårt arbete inom försäljning fortsätter. Vi har gjort vissa insatser under året men de har inte varit tillräckliga för att anpassa oss för det läge som råder. Ett uppskattat förändringsarbete pågår och jag ser att det inte bara kommer att stärka oss medan pandemin varar utan även vara till vidare nytta långsiktigt.

Det är mycket tydligt vid genomgång av våra olika verksamhetsområden att pandemin tynger omsättningen under stor del av året, så också i fjärde kvartalet. Undantaget är området Övrigt, där vi sett stark tillväxt. De digitala och skalbara tjänster vi erbjuder har god efterfrågan och vi ser också att de utvecklingskostnader som vi tagit tidigare har en positiv påverkan.

Vi har med framgång fortsatt jobba med vår utlandsexpansion och förvärv. Vi gick nyligen ut med vår avsiktsförklaring rörande två mycket spännande brittiska bolag, vars profil kompletterar och stärker oss mycket tydligt både inom och utom Storbritannien. Förvärv fortsätter att vara en viktig del av vår långsiktiga strategi och vi för löpande dialog med olika intressanta parter om en framtid tillsammans. Vi har en god kassa i dagsläget men mer omfattande förvärv kan föranleda en kapitalanskaffning inom en snar framtid.

I början av januari startade vi verksamhet i Danmark. Den har fått en flygande start och överträffat våra förväntningar. Det är mycket lovande inför framtiden och det visar att vi med rätt förutsättningar snabbt kan nå framgångar organiskt på nya marknader med rätt förutsättningar. Hur länge pandemin påverkar vårt samhälle är osäkert, men jag är övertygad om det rätta i att satsa framåt för att kunna hålla högt tempo i ett mer normalt läge. Därför beslutade jag att flera satsningar vi pausade under 2020 inom bland annat digitalisering, men också vidare tillväxt, skulle återupptas igen i slutet av året. Dessa satsningar tillsammans med kostnader för förvärv och ytterligare satsningar på organisk tillväxt kan komma att påverka vår marginal i det korta perspektivet.

Vi fortsätter alla att arbeta hårt med siktet inställt på 1 miljard SEK i omsättning 2025 och 10% EBITDA-marginal. Årets tillväxt om 5% är långt under vårt historiska snitt om nära 30%, men jag är övertygad om att vi kommer nå tillbaka till en hög tillväxttakt igen. Att vi trots alla svårigheter 2020 nått över 4% EBITDA-marginal är mycket positivt. Det är min övertygelse att vi kommer att stå stärkta efter pandemin och att trots fortsatta utmaningar från den i närtid kommer 2021 att bli ett mycket spännande år för oss.

Andrew Spry, VD

Tempest Security AB (publ)

Bokslutskommunikén i sin helhet finns på bolagets webbplats https://investor.tempest.se/.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier growth market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021 kl. 07:30 CET.

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, sedan 2018 i Norge och 2021 i Danmark.