Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ) bokslutskommuniké 2021

Väl positionerade för framtiden efter ett utmanande år

Fjärde kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 22% till 94,3 (77,6) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var -9,1 (2,1) MSEK.
 • Justerad EBITDA vilket exkluderar jämförelsestörande poster om -8,5 (0,8) MSEK uppgick till -0,7 (2,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,9 (-0,05) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till -3,2 (0,7) MSEK
 • Periodens resultat var -11,9 (-1,0) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 7,4 (11,0) MSEK.

Helåret 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 13% till 340,1 (299,7) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var -2,9 (12,7) MSEK.
 • Justerad EBITDA vilket exkluderar jämförelsestörande poster om -9,7 (0,2) MSEK uppgick till 6,8 (12,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,3 (4,0) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till -2,4 (3,8) MSEK
 • Periodens resultat var -13,7 (1,3) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,8 (14,6) MSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2021

 • Den 15 oktober tillträdde Tempest Security Örestads Industribevakning AB och Malmö Industrivakter HB.
 • Tempest Security AB (publ.) presenterade en ny organisation. Totala kostnader för omorganisationen förväntas uppgå till 7,5 MSEK varav 6,0 MSEK belastat fjärde kvartalet

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Tecknat avtal med internationell aktör i Florida med avtalsvärde om c:a 9 MSEK.
 • Den 9 februari tillträdde Helena Skarle posten som tillförordnad VD för Tempest Security AB. Bolagets ordinarie VD, Andrew Spry är ur tjänst tillsvidare på grund av familjeomständigheter.

Ord från VD:

Väl positionerade för framtiden efter ett utmanande år

Som nyutsedd tf. VD för Tempest Security skriver jag idag mitt första VD-ord. Inledningsvis vill jag tacka för förtroendet att få leda bolaget, även om det är en följd av tråkiga omständigheter.

2021 har för oss, likt samhället i övrigt, varit ett år av utmaningar och möjligheter. Glädjande kan jag dock konstatera att vi nu börjar se ljusningen och tillsammans med den omorganisation vi just nu genomför ser vi att vi kommer stå mycket starka framöver. Under fjärde kvartalet ökade intäkterna med 22% till 94.3 mkr jämfört med Q4 2020. Under hela 2021 ökade vi med 13% till 340 mkr.

Under pandemin fick vi tid och möjlighet att fokusera på att utveckla vår egen organisation. Vi hade under en längre tid varit i en ständig tillväxt och när verksamheten gick i ett lägre tempo fick vi tid att jobba med våra interna processer. Vi kunde se att det i grunden finns en god underliggande lönsamhet men att de har ätits upp av koncerngemensamma funktioner och centrala samordningsinitiativ vilka inte har uppnått det avsedda resultat.

Mycket av arbetet har handlat om att fokusera och strukturera Tempest. Vi har arbetat intensivt under det senaste halvåret med kraftfulla åtgärder för att skapa en struktur som skall öka vår lönsamhet över tid. Vi har nu en tydlig decentraliserad organisation där det finansiella och operationella ansvaret ligger på respektive dotterbolagschef. Till följd av detta har vårt moderbolag stöpts om och flera centrala funktioner har avvecklats. Detta verkställdes under december 2021. Denna effektivisering har lett till engångskostnader om cirka 6.3 mkr för året 2021 (se not 5), i samband med att anställda har lämnat sina tjänster och vissa leverantörsavtal har omförhandlats. Denna omorganisation kommer att leda till betydande besparingar i koncernen som vi räknar med att se fullt ut från tredje kvartalet 2022.

Omorganisationsarbetet kommer även underlätta vår förvärvsagenda. Våra dotterbolag ska vara fristående och kommer inte alltid integreras. Vi ser historiskt att vi lagt betydande resurser och energi på integrationer, istället för att satsa fullt ut på kvalitet och vinna marknadsandelar. Det är en av anledningarna till att vi genomfört vår omorganisation, för att vara rustade för ett än mer aggressivt förvärvstempo framöver.

Under 2021 förvärvade vi fyra bolag, varav två i Sverige och två i Storbritannien. Vi utvärderar kontinuerligt tänkbara kandidater. En del av dessa går vi vidare med och tar kostnaden för en grundlig genomgång (due dilligence). Detta innebär att advokat- och rådgivningskostnader måste tas utan att några förvärv kan present-eras. När vi granskar bolag utanför Sverige är ofta dessa rådgivningskostnader högre. Med nya förvärv högt på agenda kommer dessa kostnader fortlöpande finnas.

Vi har stora förhoppningar om våra två expansionssatsningar i USA och Danmark. 2021 års resultat för USA är lägre än vad vi hade önskat då flera uppdragsstarter vi räknat med blivit senarelagda, vilket har lett till en tillfälligt högre kostnad. Det var vår tro att uppdragen skulle börja tidigare. Som nyetablerad aktör på USA marknaden har vi inte kunnat riskera att stå utan resurser när avtalen de facto startar. Under Q1 kommer vi arbeta med vårt team i USA för att säkerställa att vi levererar kvalité samtidigt som vi tillsammans med vårt dotterbolag i USA ska säkerställa att vi blir bättre på att ta kostnaderna i samband med intäkter för att minimera tider med tomgångskostnader. I takt med att verksamheten växer minskar risken för dessa kostnader.

Som helhet är jag inte nöjd med vårt resultat för 2021. Vissa kostnader som är högre än planerat beror på satsningar vi ser är rätt för framtiden. Inte minst vår amerikanska verksamhet påverkar resultatet negativt. Med det sagt; den underliggande lönsamheten inom respektive enhet är god och jag väntar mig att den omorganisation vi genomför kommer att belysa det tydligare under 2022. Min förhoppning och tro är att vinstmarginalen 2022 kommer vara väsentligt bättre än 2021. Vi fortsätter att arbeta i högt tempo för att ta bolaget till vårt mål om 1 miljard i omsättning 2025 och en EBITDA-marginal om 10%.

Resultatet åsido är jag väldigt stolt över alla våra engagerade medarbetare. De har visat stort driv och energi under en mycket krävande och svår period. Dessutom är jag glad över den förändrings- och samarbetsvilja jag upplevt när vi genomför den största omorganisationen i bolagets historia. Tillsammans med våra medarbetare ska vi tillsammans fortsätta att leverera enligt vår strategi för långsiktig lönsam tillväxt. Vi hoppas ni alla vill vara med på resan.

Helena Skarle

tf. Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, tf VD
070-351 23 99

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Denna information är sådan information som Tempest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022 kl 08:45.

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Vi finns även i Danmark, Norge, Tyskland, Turkiet och i USA samt med representation i Finland, Estland och Spanien.