Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ) delårsrapport andra kvartalet 2019

Minskad förlust och fortsatt hög tillväxt i andra kvartalet 

Andra kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 18% till 66,9 (56,7) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -5,3 (-6,6) MSEK.
 • Justerat för jämförelsestörande poster om -2,9 (-0,3) MSEK uppgick EBITDA till -2,4 (-6,3) MSEK.
 • Periodens resultat var -8,0 (-9,4) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,0 (-7,4) MSEK.

Första halvåret 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 21% till 124,5 (103,1) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -10,8 (-11,3) MSEK.
 • Justerat för jämförelsestörande poster om -2,9 (-0,5) MSEK uppgick EBITDA till -7,9 (-10,8) MSEK.
 • Periodens resultat var -16,2 (-15,0) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -15,1 (-20,3) MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

 • Tecknat avtal med Scania CV AB i Sverige med avtalsvärde om 228 MSEK.
 • Tecknat avtal med Stockholms Tingsrätter med uppskattat värde om 15 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Tecknat avtal med Atrium Ljungberg med avtalsvärde om 30 MSEK.
 • Tecknat avtal med Skandia Fastigheter gällande bevaknings- och säkerhetstjänster till Mörby Centrum.

Ord från VD
Vändning mot lönsamhet i sikte

Vi har sedan noteringen på Nasdaq First North byggt upp en organisation för långsiktig och hållbar tillväxt. Vi har rekryterat många nya medarbetare, implementerat nya system, arbetat med process-utveckling, integrerat förvärv och utvecklat våra tjänster. Mycket har gått bättre än vi väntat, annat har haft utmaningar. Jag är nöjd med vad vi gjort till stor del, men förlusterna har varit högre än önskat. Vårt underliggande resultat har dock hela tiden utvecklats positivt och jag är övertygad om att våra satsningar är de rätta. I de fall där resultatet inte varit det önskade har vi vidtagit åtgärder som vi redan ser effekten av och vi väntar än mer under andra halvåret 2019 och framåt.

För att tydliggöra bättre hur vår lönsamhet ser ut har vi påbörjat arbetet med att implementera IFRS. Målet är att från första kvartalet 2020 rapportera enligt IFRS. Implementeringen av IFRS förenklar det interna arbetet under det att vi växer internationellt men vår förväntan är därtill att det kommer att eliminera våra Goodwillavskrivningar. Tillsammans med en vändning mot ett positivt resultat under hösten 2019, samt fortsatt lönsam tillväxt, väntar jag mig att vi kan visa upp en markant bättre sista rad från 2020 och framåt.

Stockholm 2019-08-28

Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andrew Spry, VD Tempest Security
Andrew.spry@tempest.se
Tel. 072 - 454 14 30

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019 kl. 08.00 CET.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan den 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Advisor, email: certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00.

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.