Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ) delårsrapport för andra kvartalet 2020

Vinst och fortsatt tillväxt trots pandemin

Andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 9% till 72,8 (66,8) MSEK.

 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 4,8 (-3,6) MSEK.

 • Rörelseresultatet uppgick till 2,4 (-5,8) MSEK.

 • Periodens resultat var 1,5 (-6,1) MSEK.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,2 (-3,5) MSEK.

Första halvåret 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 23% till 152,3 (124,2) MSEK.

 • EBITDA var 7,8 (-7,4) MSEK.

 • Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (-11,7) MSEK.

 • Periodens resultat var 2,0 (-12,6) MSEK.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 4,0 (-12,2) MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • Förnyat tilldelningsbeslut med KTH till ett förväntat avtalsvärde om 55 MSEK.

 • Avyttring av Nordic Protection Academy AB till Nordic Invest 365 AB, närstående part, till en köpeskilling om 0,3 MSEK.

 • Tilläggsköpeskilling om 3,5 MSEK avseende förvärvet av GPG Holding AB har erlagts.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Nytt ramavtal ingått med Allied Universal.

 • Från 31 juli handlas Tempest Securitys aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market.

 • Nya finansiella mål 2025 en miljard i omsättning och 10% EBITDA.

Ord från VD

Vinst och fortsatt tillväxt trots pandemin

För oss och resten av världen har årets andra kvartal präglats av utmaningarna och osäkerheten som Covid-19 skapat. Vi befarade att vår omsättningstillväxt skulle påverkas markant under kvartalet, men vi har lyckligtvis fortsatt visa en för omständigheterna god tillväxt om 9%. Det är lägre än vad jag skulle önska i ett normalt läge, men en tillväxt jag är glad över att kunna visa i dag.

Ser vi till den marginalförstärkning som samtliga grenar levererat mot andra kvartalet 2019 så är vi väldigt bekväma med vår tilltro till verksamhetens fortsatta positiva utveckling.

När vi noterades på First North Growth Market presenterade vi målet att nå 500 MSEK i omsättning 2022 och en långsiktig EBITDA-marginal om 10%. Givet rådande situation, med såväl möjligheter som utmaningar, samt ett listbyte till First North Premier, anser vi det som rätt läge att lyfta blicken vidare. Vi ligger väl tillrätta enligt tidigare satta planer men jag är övertygad om att vi kan göra än mer. Därav presenterar vi en ny målsättning; en miljard i omsättning och en EBITDA-marginal om 10% 2025.

Stockholm 2020-08-25

Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)

Delårsrapporten i sin helhet finns på bolagets webbplats https://investor.tempest.se/.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2020 kl. 13:00 CET.

Tempest Security är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.