Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ) delårsrapport för andra kvartalet 2021

Tillväxten börjar ta fart och positiv utveckling på nya marknader

Andra kvartalet 2021

Nettoomsättningen ökade med 13,6% till 82,7 (72,8) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 0,4 (4,8) MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till -1,7 (2,4) MSEK.

Periodens resultat var -1,8 (1,5) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9,0 (3,2) MSEK.

Första halvåret 2021

Nettoomsättningen ökade med 4,4% till 159,0 (152,3) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 2,0 (7,8) MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till -2,2 (3,2) MSEK.

Periodens resultat var -2,8 (2,0) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8,1 (4,0) MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

Förnyat tilldelningsbeslut med Stockholms universitet till ett förväntat avtalsvärde om 65 MSEK.

Tempest etablerar verksamhet i USA.

Ingått en avsiktsförklaring (LOI) om ett bolagsförvärv av Örestads Industribevakning AB.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång.

Ord från VD:
Återtagen tillväxtsatsning bär frukt

Under de initiala kvartalen av pandemin sattes alla tillväxtsatsningar på is i väntan på utgången av den oförutsägbara situationen. Mot slutet av förra året återtogs dessa satsningar när vi började få en större förståelse för konsekvenserna för vår industri och för våra kunder. Vi ser nu en positiv utveckling av dessa satsningar och den organiska tillväxten är tillbaka inom samtliga segment och vår agenda för förvärvsdriven tillväxt ser ut att bli alltmer intressant.

Gruppen i sin helhet visar en tillväxt om 13,6% varav 3,3% kommer från de förvärvade verksamheterna i UK och vi kan nu se hur trenden inom de olika segmenten börjar likna den innan pandemin. Av koncernens totala tillväxt har bidraget från förvärv inom särskilda tjänster och etableringen i Danmark utgjort lejonparten samtidigt som dessa satsningar tillsammans med etableringen i USA dragit ner rörelse-resultatet med 1,9 MSEK för kvartalet. Utöver detta påverkas resultatet även av satsningar inom IT. En djupare analys av de kostnader som dessa satsningar ger visar på en bibehållen underliggande lönsamhet i stort då exkluderat dessa påvisar övriga koncernen en vinst.

Glädjande är att se segmentet "övrigt" som omfattar bolagets Security Operations Center fortsätter att växa med fortsatt stärkt marginal. Lönsamhetsmålet för segmentet är en bit bort men vår tilltro till att det uppnås när volymerna är på plats är fortsatt stor.

Koncernens ambitiösa tillväxtmål är som tidigare kommunicerat en blandning av organisk och förvärvad tillväxt. Kapitalet som koncernen tillfördes i samband med emissionen i mars har börjat nyttjas och under det första halvåret har vi genomfört två förvärv i Storbritannien. Affärerna har stärkt vår geografiska närvaro samt utökat våra tjänster inom varumärkesskydd "brand protection", framförallt inom övervakning av digitala kanaler för försäljning av piratkopierade produkter. Vi ser redan att synergierna i affären börjar infinna sig och vi förväntar oss en hög organisk tillväxt inom affärsområdet.

Vidare har intentionen att förvärva Örestads Industribevakning under tredje kvartalet kommunicerats. Förvärvet ger Tempest en mer omfattande geografisk täckning och bolagets gedigna historik och omfattande tjänster beräknas bidra positivt till koncernens resultat redan under årets fjärde kvartal.

Verksamheten i USA har fått en god start. Möjligheterna på den nordamerikanska marknaden är stora, såväl rörande organisk tillväxt som förvärv. Därtill är det vår uppfattning att marginalerna i USA generellt är högre, vilket är en positiv indikation för vår framtida lönsamhet.

Det första halvåret levererar till stor del i enlighet med våra förväntningar vad gäller befintlig verksamhet medan de nytillkomna marknaderna överträffat våra förväntningar och vi ser fram emot utvecklingen under andra halvåret.

Andrew Spry
VD Tempest Security AB (publ)

Delårsrapporten i sin helhet finns på bolagets webbplats https://investor.tempest.se/

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Denna information är sådan information som Tempest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 Augusti 2021 kl 12:45.

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland

och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA