Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ) delårsrapport för andra kvartalet 2022

 Hög lönsamhet med stark tillväxt.

Andra kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 32% till 109,4 (82,7) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 7,6 (0,4) MSEK.
 • Justerad EBITDA (exkluderat jämförelsestörande poster om 0,6 (0,3) MSEK uppgick till 8,2 (0,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,0 (-1,7) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 5,6 (-1,4) MSEK.
 • Periodens resultat var 5,8 (-1,8) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10,7 (-9,0) MSEK.

Första halvåret 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 29% till 205,1 (159,0) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 9,8 (2,0) MSEK.
 • Justerad EBITDA (exkluderat jämförelsestörande poster om 2,2 (0,6) MSEK uppgick till 12,0 (2,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,4 (-2,2) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 6,7 (-1,6) MSEK.
 • Periodens resultat var 4,2 (-2,8) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,1 (-8,1) MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022

 • Den 1 april tillträdde Tempest Security det nyförvärvade bolaget DSS. I samband med förvärvet genomfördes en nyemission om 263 602 aktier till ett värde om 750 TUSD som delbetalning av förvärvet.
 • Den 5 maj tillträdde Helena Skarle posten som ordinarie VD för Tempest Security AB.
 • Tilldelat konsult- och rådgivningsavtal (avrop) med flera offentliga aktörer. Avtalen har en takvolym om 40 MSEK upp till 4 år.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Den 1 juli övertog Tempest Security Väktarskolan VS AB:s åtaganden för kunder och medarbetare inom affärsområdet för auktoriserade bevakningstjänster och fastighetsjourer, primärt i Luleå och Boden.
 • Tecknat avtal med Stena Fastigheter Stockholm AB till ett avtalsvärde om 2,2 MSEK.
 • Tecknat avtal med Moderna Museet till ett förväntat avtalsvärde om 25-30 MSEK.

 

 

Ord från VD:

Hög lönsamhet med stark tillväxt

När vi nu stängt böckerna för andra kvartalet är vi stolta över vad vi har åstadkommit:  organisationen och verksamheten är på väg dit vi vill, lönsamheten har tydligt förbättrats och omsättningstillväxten är tillbaka på tidigare höga nivåer. Inom Risk Solutions uppvisar vi en omsättningstillväxt på 76% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt visar vi på en tillväxt på kvartalet om 32% vilket vi är nöjda med.

Med ett justerat EBITDA om 7,5% ser vi tydligt att vi är på god väg mot vårt långsiktiga lönsamhetsmål. Den underliggande lönsamheten i segmenten på 12,3% i bevakningsverksamheten och 9,0% i Risk Solutions är båda något under det vi önskar men förhållandevis god. Den omorganisationen som genomfördes under slutet av 2021 har minskat vår kostnadsbas och vi ser att en decentraliserad organisation med tydligt ansvar och mandat har varit positivt för vår omsättningstillväxt. Vi har även under kvartalet genomfört en mindre omorganisation i USA för att införliva vår organiska satsning med det förvärvade bolaget Dynamic Security Solutions (DSS). Vi ser att det kommer att skapa en markant högre lönsamhet för den delen av vår verksamhet.

DSS har överraskat positivt och det är roligt att se hur snabbt de kommit in i koncernen. De arbetar med full fokus på att fortsätta att öka sin omsättning samt skapa möjliga samarbeten och partnerskap. DSS har en stor utvecklingspotential och vi räknar med att de fortsätter leverera enligt våra initiala förväntningar.

I andra kvartalet så offentliggjorde vi förvärvet av Väktarskolans bevakningsverksamhet i Norrbotten vilken vi tillträdde efter kvartalets slut. Förvärvet ger oss goda möjligheter för vidare tillväxt i norra Sverige. Att vidare bredda vår geografiska täckning på vår hemmamarknad är ett viktigt steg för vår svenska bevakningsverksamhet.

Bevakningsverksamheten har under kvartalet också säkrat betydande avtal med såväl Moderna Museet och Stena Fastigheter likväl som flera andra intressanta myndigheter och företag. Vi har mycket offerter ute hos kunder som vi givetvis hoppas kommer leda till nya och intressanta uppdrag.

Stärkta av vår framgångsrika omorganisation samt förvärven av DSS och Väktarskolans bevakningsverksamhet ser vi att det är möjligt för oss att öka vår förvärvstakt. Under åren 2021 och 2022 har vi förvärvat tre svenska, två brittiska och ett amerikanskt bolag. Vi hoppas att vi snart kommer kunna presentera fler spännande affärer. Om vi ägt de bolagen de senaste 12 månaderna hade omsättningen för rullande tolv månader (RTM) varit 409 MSEK. Justerad EBITDA för motsvarande period hade uppgått till 22,2 MSEK en marginal om 5,4%.

Det osäkra världsläget, både ekonomiskt och säkerhetspolitiskt, tror vi kommer ha en påverkan på våra målgruppers säkerhetsinköp framöver. Det är svårt att förutsäga mer precis vad det innebär för oss, men min bild är att den oro vi ser i världen gynnar säkerhetsbranschen. Detta både i form av säkerhetsinköp här och nu som följd av hot och risker för bland annat industrispionage, men även långsiktigt genom förändringar i lagstiftning som kräver att många behöver köpa in alltmer säkerhetstjänster.

Jag är stolt över vad vi åstadkommit detta kvartal och tacksam över våra medarbetare som varje dag jobbar hårt för att möta och överträffa våra kunders förväntningar. I skrivande stund har vi redan kommit en bra bit in på tredje kvartalet. Jag ser med högsta tillförsikt på framtiden och ser fram emot att få skriva till er om tre månader igen.

 

Helena Skarle

Verkställande direktör

 

Delårsrapporten i sin helhet finns på bolagets webbplats https://investor.tempest.se/

För ytterligare information kontakta:
Helena Skarle, VD Tempest Security AB (publ)
helena.skarle@tempestsecurity.com
070-3512399

Denna information är sådan information som Tempest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2022 klockan 08:30.

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA.

Filer för nedladdning