Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ) delårsrapport för första kvartalet 2023

Stark öppning på året

Första kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 13% till 107,8 (95,7) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 3,3 (2,2) MSEK.
 • Justerad EBITDA (exkluderat jämförelsestörande poster om -0,8 (-1,6) MSEK) uppgick till
  4,2 (3,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (-0,5) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 1,3 (1,1) MSEK.
 • Periodens resultat var -0,3 (-1,6) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 1,6 (1,3) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2023

 • Tilldelningsbeslut för Kammarkollegiets ramavtal avseende bevaknings- och larmtjänster tillsammans med andra leverantörer vilket ger möjlighet att delta i anbudsgivning för en uppskattad omsättning om 1,3 miljarder under 48 månader med start i april 2023.
 • Tecknat avtal med Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) om leverans av bevakningstjänster. Förväntat avtalsvärde 6 MSEK upp till 2 år.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Undertecknat avtal gällande fortsatt leverans av bevakningstjänster med Värmdö kommun. Förväntat avtalsvärde 12 MSEK under avtalsperioden om 6 år.
 • Omtecknat avtal med Stockholms tingsrätt gällande fem tingsrätter. Avtalets förväntade värde över hela avtalstiden 19 MSEK. Avtalslängd två år samt option om ytterligare två år.
 • Tilldelning av två större bevakningsavtal med offentliga aktörer i Norrbotten. Beräknat avtalsvärde ca 24 MSEK för total avtalstid.

 

 

Ord från VD:
Stark öppning på året

Årets första kvartal visar tydligt att inriktningsbeslutet att decentralisera stödfunktioner till dotterbolagen har varit rätt. Strategin att stärka dem i deras utveckling och även att delegera resultatansvaret till fullo kan nu ses med tydlighet i form av resultaten. Vi ser att den underliggande lönsamheten i segmentet Särskilda Tjänster stärks med över tio procentenheter, från -4% till 6% över motsvarande period förra året. Entiteterna i Danmark och USA fortsätter att öka i omsättning långt över förväntan.

Koncernen i stort redovisade en ökning av det underliggande resultatet med 24% från föregående år vilket framför allt kan härledas till förbättringen av resultatet i Särskilda Tjänster.

Satsningen i Norrbotten påverkade resultatet inom segmentet Bevakning negativ, men glädjande är att vi efter kvartalets utgång tagit in många fina nya affärer i Norrbotten som kommer bidra positivt till verksamheten. Resultatet i Bevakning tyngdes även i första kvartalet av en högre produktionskostnad än tidigare år. Ökningen kan delvis hänföras till post pandemiska effekter så som genomförande av obligatoriska utbildningar som man pga pandemirestriktioner skjutit på samt en fortsatt högre kostnad för övertidsersättning och sjukfrånvaro.

Rensat för dessa kostnader är marginalerna för Bevakning intakt med tidigare kvartal. Lönekostnaden kommer under kommande kvartal också öka som en del av inflationen, men merparten av våra avtal möjliggör att vi kan spegla kostnadsökningar vid nästa ordinarie prisjustering vilket gör att de ökade kostnaderna relaterat till detta är av övergående art.

I övrigt kännetecknas första kvartalet och den efterföljande perioden av att vi har säkrat många befintliga avtal för nya avtalsperioder, likväl som nya större och mindre avtal på längre kontraktstider.

Vi ser positivt på Särskilda Tjänster och resultatet de har uppnått under perioden, de ökar omsättningen med 14% jämfört med föregående år. Dynamic Security Solutions som förvärvades i april 2022 har bidragit positivt till resultat och också hjälpt oss att förstärka vår närvaro på den amerikanska marknaden för personskydds-tjänster. Vår verksamhet i England bidrar också positivt till marginalen, om än marginellt. Vi ser en förbättring gentemot föregående kvartal och år och fortsätter stötta verksamheten för att nå sina mål.

I vår svenska verksamhet har ett stort arbete gjorts för att kunna lansera ett antal nya tjänster under kommande månader. Vi ser detta som kritiskt för att driva digitaliseringen av vårt utbud inom segmentet Särskilda Tjänster och därmed möjliggöra en affärsmodell av abonnemangstjänster.

Som helhet uppvisade vi omsättningstillväxt om 13% och en underliggande resultatförbättring om 24% gentemot föregående år. Vi ser att de förändringar vi genomförde under föregående år med decentralisering och minskade kostnader, samt fokus på affärssegmentet Särskilda tjänster är rätt. Detta stärker vår strategi om att Särskilda Tjänster ska både vara en större del av omsättningen likväl som att segmentets resultat skall öka.

Tempest Security är på en resa mot nästa mål om 1 miljard i omsättning med 10% EBITDA under 2025. Det är viktigt att komma ihåg att vi ännu bara befinner oss i början av vår resa. Arbetet för att skapa en mer effektiv organisation och vinna nya avtal intensifieras än mer för att öka vår organiska tillväxt och vi fortsätter att analysera intressanta målbolag för att komplettera och bredda vårt erbjudande.

 

Vill avsluta med att tacka alla våra medarbetare runtom i världen för fina insatser och önska alla en trevlig sommar,

Helena Skarle
VD Tempest Security AB (publ)

 

Delårsrapporten i sin helhet finns på bolagets webbplats https://investor.tempestgroup.se/

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, VD Tempest Security AB (publ)
helena.skarle@tempestsecurity.com
010-788 84 00

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

 

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder och medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhets- frågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat.

Vi har vårt huvudkontor i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA.

 

Filer för nedladdning