Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ) delårsrapport för första kvartalet 2024

Bevakning leverar starkt i första kvartalet

Första kvartalet 2024

 • Nettoomsättningen ökade med 12,3% till 121,0 (107,8) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 3,2 (3,3) MSEK.
 • Justerad EBITDA (exkluderat jämförelsestörande poster om 0,0 (-0,8) MSEK) uppgick till 3,2 (4,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,1 (0,5) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 0,1 (1,3) MSEK.
 • Periodens resultat var -0,5 (-1,6) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 2,5 (1,6) MSEK.

Väsentliga händelser under första  kvartalet 2024

 • Tempest Security tecknar flera bevakningsavtal.
 • Tempest Security Sverige tecknar avtal med utländsk beskickning i Stockholm.
 • Tempest Security blir den nya samarbetspartnern för bevakningstjänster till Farsta Centrum.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Tempest Security avyttrar dotterbolag i Turkiet.

 

Ord från VD:

Bevakning leverar starkt i första kvartalet

För Tempest största affärsområde Bevakning kan vi för Q1 påvisa både en stark tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med samma period föregående år. Dessa framgångar gör att koncernens omsättning landar på 121 (107) MSEK för kvartalet - vilket innebär en ökning om 12,3%. Inom Risk Solutions fortsätter de strategiska förändringarna och vi behåller vårt fokus på att fortsätt bygga vår verksamhet och säkerställa hög kvalité i våra tjänster. Första kvartalet är resultatmässigt årets svagaste period. Trots det visar vi god tillväxt och bra lönsamhet i flera områden. Därtill ser vi positivt på de nya kontrakt vi har erhållit och de möjligheter de ger.

 

Bevakning fortsätter leverera god tillväxt och lönsamhet

Bevakning fortsätter att visa god tillväxt. Omsättningen har ökat med 19,7% till 98 (82) MSEK, och vi är stolta över vår förbättrade lönsamhet i affärsområdet med ett resultat på 10,5 (8,0) MSEK, motsvarande en EBITDA marginal om 10,7%.(9,8%). Detta ser vi som ett direkt resultat av det hårda arbetet från alla våra medarbetare!

Vi ser även att vi har ett starkt kundintag, vilket är ett bevis på vår höga leveransförmåga och kvalité. Efter kvartalets slut har vi dessutom startat upp ett flertal större uppdrag med gott resultat, vilket kommer bli positivt för helåret.

 

Risk Solutions - fortsatta utmaningar med lönsamheten

Risk Solutions har en minskning i både omsättning, till 23 (26) MSEK, och lönsamhet, -2,7 (1,4) MSEK, motsvarande en EBITDA marginal om -11,8% (5,5%), vilket har föranlett en rad åtgärder för att förbättra situationen. Som ett led i detta arbete har vi bland annat valt att avveckla vår verksamhet i Turkiet. Vi har inte haft den nyförsäljning inom Risk Solution vi önskar och tillsammans med andra faktorer som berör internationella kunder har vi inte uppnått en tillfredställande beläggningsgrad. Vi arbetar aktivt för att stärka vår position och genomför flera strategiska initiativ för att förbättra lönsamheten i affärsområdet.

De investeringar vi gjort inom försäljning samt tillsättning av ny ledning tynger resultatet för segmentet, men vi har stort förtroende för att de åtgärder som nu görs kommer vända utvecklingen mot en mer stabil intäktsgenerering och ökad lönsamhet.

 

Omvärld och framtid

Vi har genomgått en period av omstrukturering som har varit nödvändig för vår fortsatta framgång. Det är dessa insatser som har lagt grunden för den tillväxt vi nu ser. Vår förmåga att snabbt anpassa oss till marknadens krav och de förändrade förhållanden är något som fortsätter att definiera Tempest som en ledare inom säkerhetsbranschen. För att ytterligare stärka vår position och lönsamhet, fortsätter vi vår satsning på innovation och utveckling samtidigt som vi ständigt utvärderar den verksamhet vi har. Vi ser detta som centrala delar i vår strategi för att säkerställa att vi inte bara möter, utan överträffar våra kunders förväntningar.

 

Vår finansiella ställning är fortsatt stabil och vi är väl förberedda för att möta framtida utmaningar. Trots vissa motgångar inom Risk Solutions, är jag övertygad om att de strategiska beslut vi fattar nu är de rätta för att säkerställa långsiktig tillväxt och lönsamhet.

 

Vill avsluta med att önska en trevlig sommar, och tacka våra medarbetare för fina insatser under kvartalet.

 

 

Helena Skarle

Verkställande direktör

 

Delårsrapporten i sin helhet finns på bolagets webbplats https://investor.tempest.se/

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, vd Tempest Security AB (publ)
010-4577760

Denna information är sådan information som Tempest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2024 kl 08:30.

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Filer för nedladdning