Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ) delårsrapport för första kvartalet 2022

Hög tillväxt och god lönsamhet på  etablerade marknader 

Första kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 25% till 95,7 (76,3) MSEK.  
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 2,2 (1,6) MSEK.
 • Justerad EBITDA vilket exkluderar jämförelsestörande poster om 1,6 (0,3) SEK uppgick till 3,8 (1,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,5 (-0,5) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 1,1 (-0,2) MSEK.
 • Periodens resultat var -1,6 (-0,9) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 6,6 (0,9) MSEK.

Väsentliga händelser under första  kvartalet 2022

 • Den 9 februari tillträdde Helena Skarle posten som tillförordnad VD för Tempest Security AB.
 • Tilldelat bevakningsavtal med Sida. Förväntat avtalsvärde 7,2 MSEK upp till 4 år.
 • Undertecknat avtal om förvärv av det amerikanska bolaget Dynamic Security Solutions LLC (DSS) till ett belopp om 2,9 MUSD. I anslutning till förvärvet tecknades ett förvärvslån om 10 MSEK, även en nyemission om 445 000 aktier genomfördes vilket tillfört bolaget 11,6 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Den 1 april tillträdde Tempest Security det nyförvärvade bolaget DSS. I samband med förvärvet genomfördes en nyemission om 263 602 aktier till ett värde om 750 TUSD som delbetalning av förvärvet.
 • Den 5 maj tillträdde Helena Skarle posten som ordinarie VD för Tempest Security AB.
 • Tilldelning av konsult- och rådgivningsavtal (avrop) med flera offentliga aktörer. Avtalen har en takvolym om 40 MSEK upp till 4 år.

 Ord från VD:

Fortsatt hög tillväxt

Efter kvartalets utgång har det meddelats att jag har tillträtt som ordinarie verkställande direktör för Tempest Security. Jag är glad över att få styrelsens förtroende att fortsätta utveckla Tempest tillsammans med övriga medarbetare. Det är med glädje och ödmjukhet jag tar mig an uppgiften att få leda och växa Tempest.

Första kvartalet visar på en tillväxtökning om 25% jämfört med motsvarande period 2021. Vi närmar oss den stadigvarande tillväxttakten bolaget hade före pandemin och det styrker vår tilltro till en fortsatt försäljningstillväxt. Ser vi till de enskilda segmenten ökar bevakningen med 23% och särskilda tjänster med 35%.

Det förändrade säkerhetsläget i omvärlden har lett till ökade beställningar hos högsäkerhetskunder likt stat och offentliga organisationer under perioden. Vi har därtill haft mer omfattande extrabeställningar hos vissa kunder. Den ökade spridningen av Covid under första kvartalet har inneburit att många av våra medarbetare drabbats. Sjuklönerna har varit på en ovanligt hög nivå och som följd skapat höga kostnader för övertidsersättningar.

Under kvartalet har vi tagit kostnader för den omorganisation vi initierade under föregående år. Kostnaderna är enligt plan och kommer att påverka även andra kvartalet, om än i mindre utsträckning. Från tredje kvartalet i år ser vi att kostnadsbesparingarna för omorganisationen kommer att stärka vår lönsamhet.

Utvecklingen i USA har påverkats negativt av fortsatta fördröjningar i många upphandlingar. Vår initiala tillväxt på marknaden kom från svenska kunder. Med förvärvet av Dynamic Security Solutions (DSS) har vi beslutat att fortsätta våra satsningar på den amerikanska marknaden via DSS och avsluta det samarbete vi har haft med en lokal partner.  Förändringen kommer att markant reducera de kostnader satsningen i USA medfört och ge oss en starkare bas att växa ifrån.

Våra satsningar ute i Europa har fortsatt belasta vårt resultat, om än mindre än tidigare.

Den danska verksamheten har bland annat påverkats av de begränsningar inom resande som pandemin inneburit. I slutet av kvartalet började vi dock se ett visst uppsving, vilket är positivt.

Det har varit en utmanande men spännande vår för oss på Tempest. Våra kärnverksamheter i Sverige, både inom Bevakning och Särskilda tjänster, är starka och visar ett positivt resultat. Justerat för våra satsningar i USA och Europa och de kostnader det medfört, samt vår pågående omorganisation, har vi en bättre lönsamhet än året innan. När vi blickar framåt ser vi att kostnadsbesparingar från omorganisationen, samt en lönsam verksamhet i USA bör ge ett lyft till vår vinst från andra halvåret. Därtill fortsätter vi aktivt att arbeta med vår fortsatta tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv.

Jag ser med spänning fram mot tiden framöver och jag är stolt över att ha fått ansvaret att leda Tempest vidare och ta bolaget till sitt mål om 1 miljard i omsättning och 10% EBITDA 2025.

 

Helena Skarle

Verkställande direktör

Delårsrapporten i sin helhet finns på bolagets webbplats https://investor.tempest.se/

 

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, VD Tempest Security AB (publ)
helena.skarle@tempestsecurity.com
070-3512399

Denna information är sådan information som Tempest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2022 kl 10:15.

 

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

 

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

 

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA.

Filer för nedladdning