Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ) delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Nya finansiella mål 2025

Tredje kvartalet 2020

Nettoomsättningen minskade med 12% till 69,8 (79,1) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 2,7 (3,9) MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till 0,9 (1,8) MSEK.

Periodens resultat var 0,3 (1,6) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,4 (0,2) MSEK.

Januari - September 2020

Nettoomsättningen ökade med 9% till 222,1 (203,3) MSEK.

EBITDA var 10,5 (-3,5) MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till 4,1 (-9,9) MSEK.

Periodens resultat var 2,3 (-11,0) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,6 (-12,0) MSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

Nytt ramavtal ingått med Allied Universal.

Från 31 juli handlas Tempest Securitys aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Nya finansiella mål 2025 - en miljard i omsättning och 10% EBITDA.

Förlängning samt utökning av avtal med Atrium Ljungberg till ett utökat avtalsvärde om ca 30 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Innehavet i intressebolaget Gothia Protection Finland OY har avyttrats.


Ord från VD Positiv lönsamhetsutveckling för niomånadersperioden

De senaste tre åren har vi haft en årlig genomsnittlig tillväxt om ca 29% per år och den temporära inbromsningen som pandemin fört med sig är något vi behöver möta med de medel som står till buds. Att vi trots omständigheterna presterar ett positivt resultat för årets första nio månader är dock mycket positivt. Att vissa utmaningar kvarstår är något vi delar med resten av samhället, men med en ökad förvärvstakt är jag trygg i min tro att vi ska återta det tapp innevarande års pandemi medför. Vi kommer aktivt arbeta med såväl fler strukturaffärer som organisk tillväxt för att nå våra mål. Jag har fortsatt en stor tilltro till att vår tillväxt och långsiktiga resultatförbättring kommer att följa de tidigare kommunicerade målen om 1 miljard SEK i omsättning och 10% EBITDA-marginal 2025.

Stockholm 2020-11-24

Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)

Delårsrapporten i sin helhet finns på bolagets webbplats https://investor.tempest.se/.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2020 kl. 11:50 CET.

Tempest Security är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt huvudkontor i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.