Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ.) delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Hög tillväxt, nya förvärv och god lönsamhet i tredje kvartalet 2021

Tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 24% till 86,7 (69,8) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 4,2 (2,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,8 (0,9) MSEK.
 • Periodens resultat var 1,0 (0,3) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 4,5 (-0,4) MSEK.

Januari - September 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 11% till 245,7 (222,1) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 6,3 (10,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,4 (4,1) MSEK.
 • Periodens resultat var -1,8 (2,3) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,7 (3,6) MSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

 • Den 30 september undertecknades ett avtal om förvärv av Örestads Industribevakning AB och Malmö Industrivakter HB till ett belopp om 24 MSEK att betalas vid tillträde.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Den 15 oktober tillträdde Tempest Security Örestads Industribevakning AB och Malmö Industrivakter HB.


Ord från VD:
Tillväxten för kvartalet visar på stark återhämtning

Under tredje kvartalet nådde vi en omsättningstillväxt om 24% mot samma period året innan. Efter flera kvartal av utmaningar inom tillväxt på grund av pandemin, är jag glad att se oss tillbaka på goda nivåer.

Verksamhetsområdet Bevakning visar en tillväxt om måttliga 5%, men vi har sett en god nykundsförsäljning under tredje kvartalet. Därutöver har vi flera existerande kunder som ännu är mindre aktiva än innan pandemin. Tillsammans ger det mig god förhoppning om att vi kommer att se en högre tillväxt framöver inom segmentet.

Det är mycket positivt att vi ser en hög tillväxt inom området Särskilda Tjänster. Verksamheten drabbades hårt av pandemin när resandet under en period helt stannade av. Att antalet resande ökar igen är en viktig faktor till kvartalets utveckling. I tredje kvartalet nära tredubblades omsättningen mot året innan; den växte med 171% och nådde 19,5 MSEK (7,2 MSEK).

Det är även glädjande att se att lönsamheten följer med i samma riktning trots att kvartalet belastas av intensiva satsningar i USA. Vår verksamhet i USA tynger kvartalet med 1,3 MSEK (0,0 MSEK). Det är också glädjande att se att de förvärvade brittiska bolagen fortsätter att utvecklas positivt.

Satsningen i Danmark har tidigare berörts med anledning av den starka tillväxttakten och vi ser att den fortsätter. Vår förväntan är att den danska verksamheten inom kort kommer att bidra positivt till sista raden.

Andrew Spry
VD Tempest Security AB (publ.)

Delårsrapporten i sin helhet finns på bolagets webbplats https://investor.tempest.se/

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ.)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Denna information är sådan information som Tempest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2021 kl. 15:30.

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ.) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA

Filer för nedladdning