Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ) delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Fortsatt god lönsamhet och tillväxt

Tredje kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 29% till 111,8 (86,7) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 7,6 (4,2) MSEK.
 • Justerad EBITDA (exkluderat jämförelsestörande poster om 0,9 (1,8) MSEK uppgick till 8,5 (8,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,9 (1,8) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 5,8 (2,9) MSEK.
 • Periodens resultat var 7,7 (1,0) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 8,1 (3,2) MSEK.

Januari-September 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 29% till 316,9 (245,8) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 17,4 (6,3) MSEK.
 • Justerad EBITDA (exkluderat jämförelsestörande poster om 3,1 (1,7) MSEK uppgick till 20,5 (8,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,4 (-0,4) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 12,5 (1,3) MSEK.
 • Periodens resultat var 11,9 (-1,8) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringen av rörelsekapital var 16,5 (4,5) MSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

 • Den 1 juli övertog Tempest Security Väktarskolan VS AB:s åtaganden för kunder och medarbetare inom affärsområdet för auktoriserade bevakningstjänster och fastighetsjourer, primärt i Luleå och Boden.
 • Tecknat avtal med med Stena Fastigheter Stockholm AB till ett årligt avtalsvärde om 2,2 MSEK, Moderna Museet till ett årligt förväntat avtalsvärde om 7 MSEK, Sturegallerian till ett förväntat avtalsvärde om 3,5 MSEK per år och Finansinspektionen till ett årligt förväntat avtalsvärde om 1,5 MSEK.
 • Tilldelningsbeslut från statlig myndighet till förväntat avtalsvärde om 12 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång har rapporterats.

Ord från VD:

Fortsatt stark tillväxt och ökad lönsamhet

Vi stänger böckerna för kvartal 3 och kan konstatera att vi fortsatt har en stark underliggande lönsamhet i respektive affärssegment. Den decentralisering som har genomförts under året har hjälpt oss att bättre följa våra respektive verksamheters tillväxt och lönsamhet. Detta i kombination med tydligt ägandeskap för respektive affär tror vi är en bra grund som skapar de bästa möjliga förutsättningarna för bolagets fortsatta tillväxt och lönsamhetsutveckling framöver. Vi fortsätter att leverera på vår strategi och kvartalet stängde med en omsättning om knappt 112 miljoner, och under de nio första månaderna på nästan 317 miljoner.

Under tredje kvartalet noterade Tempest Security en omsättningstillväxt om 29% samt en justerad EBITDA förbättring med 58% mot föregående år. Det gav en utveckling för årets nio månader på 29% i omsättningstillväxt samt 157% i justerad EBITDA-förbättring.

För vårt Bevakningssegment tittar vi tillbaka på ett händelserikt kvartal, där vi dels tillträdde verksamheten i Boden och Luleå men även tecknade flera stora avtal.

Vår expansion i Norrbotten har skapat stort intresse från kunderna på den lokala marknaden och jag har stor tilltro till utvecklingen framöver.

Även på övriga områden har vi haft framgångar. Vi tecknade bland annat nya avtal med Stena Fastigheter, Moderna Museet, Finansinspektionen, Sturegallerian samt en större svensk myndighet. Flerparten av dessa avtal kommer att driftsättas under kvartal 4.

Under kvartalet kämpade vi med övertid vilket har lett till lägre marginaler och lönsamhet än förväntat.

Vårt segment Särskilda tjänster har haft ett väldigt starkt kvartal, och det är glädjande att se att de insatser vi gör för att driva försäljning och skapa högre lönsamhet har fallit väl ut. För tredje kvartalet är det framförallt vår danska och amerikanska verksamhet som har levererat över förväntan, och vi ser att dessa satsningar har möjliggjort att vi närmar oss målbilden gällande intäktsfördelning och lönsamhet. Dessa verksamheter startade för mindre än 24 månader sedan, och har stor ytterligare potential. Även i Sverige ser vi positivt på utvecklingen av vår Särskilda tjänsteraffär, vår personskyddsavdelning har vunnit mark genom förnyat förtroende på ett flertal kunder och vi ser ett stort intresse och efterfrågan för våra analystjänster ute på marknaden.

Kvartalet kännetecknades även av vidare insatser med att färdigställa den omorganisation som inleddes vid årsskiftet 2021/2022. Vi har stärkt vår förmåga att leverera fortsatt organisk expansion och att säkerställa nya kommersiella samarbeten. Samtidigt har vi fortsatt att utvärdera och arbeta med potentiella nya förvärv.

Avslutningsvis vill jag tacka våra fantastiska medarbetare globalt för deras hårda arbete och hängivenhet. De fortsätter säkerställa att vi varje dag levererar hög kvalité till nöjda kunder runtom i värden. Vi ser fram emot att fortsätta det arbetet!

 

Helena Skarle

Verkställande direktör

Delårsrapporten i sin helhet finns på bolagets webbplats https://investor.tempest.se/

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, VD Tempest Security AB (publ)
helena.skarle@tempestsecurity.com
010-4577760

Denna information är sådan information som Tempest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2022 kl 11:30.

 

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

 

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

 

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA.