Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ) delårsrapport första kvartalet 2019

Fortsatt hög tillväxt men höga kostnader påverkar resultatet negativt

Första kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 24% till 57,6 (46,4) MSEK.
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -5,5 (-4,7) MSEK.
  • Periodens resultat var -8,2 (-5,6) MSEK.
  • Justerat för jämförelsestörande poster om 0,0 (1,1) MSEK uppgick periodens resultat till -8,2 (-6,7) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10,1 (-12,9) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

  • Tecknat avtal med KTH. Förväntat avtalsvärde ca 22 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Tecknat avtal med Scania CV AB i Sverige med avtalsvärde om 228 MSEK.
  • Tecknat avtal med Stockholms Tingsrätter med uppskattat värde om 15 MSEK.

Ord från VD
Nya stora avtal banar väg för än fler möjligheter framöver
Vårt tionde verksamhetsår har inletts med en stark kundtillströmning. Vi ser med glädje att arbetet med att etablera vårt varumärke och bygga upp vår organisation börjar ge resultat. Hitintills i år har vi tecknat avtal med ett kalendersårsvärde om över 60 MSEK och en intensiv period med att starta upp dessa har inletts. 

Kvartalets negativa resultat och den nedtryckta lönsamheten fortsätter vara en grund till mitt missnöje och en anledning till ytterligare översyn av kostnadsmassan, men jag fortsätter att se en vändning mot lönsamhet under andra halvåret 2019. Vi har en stark positiv trend i vår underliggande lönsamhet, vi kommer inte att utöka overheadkostnaderna framöver och jag är övertygad om att vi kommer att se fortsatt starkt orderinflöde, utöver alla de nya uppdrag vi redan är på väg att starta i kvartal två. Det ger oss en tydlig hävstång i resultatet som kan slå igenom snabbt.

Stockholm 2019-05-23

Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security
Andrew.spry@tempest.se
Tel. 072 - 454 14 30 

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019 kl. 12.15 CET.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan den 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Advisor, email: certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00.

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.