Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ) delårsrapport tredje kvartalet 2018

Markant lönsamhetsförbättring och fortsatt hög tillväxt

Tredje kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 31% till 59,1 (45,2) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -0,1 (2,2) MSEK.
 • Periodens resultat var -2,9 (1,1) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om -0,1 (-0,7) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,8 (0,2) MSEK.

Niomånadersperioden jan-sep 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 29% till 162,2 (125,7) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -11,4 (4,8) MSEK.
 • Periodens resultat var -17,9 (2,1) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om -1,4 (-2,4) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -21,7 (4,8) MSEK.

Väsentliga händelser för tredje kvartalet 2018 

 • Larmcentralens operativa resultat nådde break-even på månadsbasis i kvartal tre.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

 • Lansering av affärsområdet Global Support Services samt tjänsterna Tempest Global Watch och Tempest Global Watch Core.
 • Tempest utsågs till DI Gasell för fjärde gången.
 • Avtal med Svenskt Näringsliv med avtalsvärde, inklusive optionsår, om 47 MSEK.
 • Utökat samarbetsavtal med InSupport Nätverksvideo AB.
 • Nyemission om 10% av utstående aktier genomförd, vilket tillför bolaget 13 MSEK efter omkostnader.

Ord från VD
Tredje kvartalet visar tydlig lönsamhetsförbättring
Under årets första halva hade vi ett högre tempo på tillväxten än förväntat, likväl som en allt mer intensifierad rekrytering av kompetens för att ytterligare stärka vår position på marknaden. Som ett resultat därav hade vi under våren omfattande kostnader för externa konsulter samtidigt som flera områden där vi tidigare haft god lönsamhet fick utmaningar i resursallokering, vilket markant påverkade resultatet negativt. Förlusterna i larmcentralen var därtill fortsatt höga. Åtgärder enligt plan, samt att utvecklingsarbete som nytillträdda personer har jobbat med börjar ge effekt, har resulterat i att kostnaderna minskat drastiskt i tredje kvartalet och att vi kommit tillrätta med flera utmaningar som belastat vår lönsamhet.

Jag skulle vilja sammanfatta det som att vi har gjort det vi sagt att vi skulle göra efter första halvåret och förbättrat vårt resultat markant under det tredje kvartalet.

Ett tydligt stort steg framåt är vår larmcentral. Vår förväntan var att nå operationellt break-even på månadsbasis vid slutet av 2018 men vi nådde det målet redan i tredje kvartalet. Utvecklingen av vår larmcentral till ett Security Operations Center pågår i detta nu. Det medför vissa investeringar, men samtidigt fortsätter den positiva resultattrenden. Inom kort kommer verksamheten att bidra positivt till vårt resultat på sista raden. Vi skrev vid förvärvet att larmcentralen kan bli ett av våra mest lönsamma verksamhetsområden. Det är fortfarande vår övertygelse och vi ser än större potential än tidigare.

Utvecklingen av vår verksamhet fortsätter i högt tempo på alla områden. Digitalisering och skalbarhet är avgörande faktorer, med målsättning att få än mer nöjda kunder och medarbetare samtidigt som vi driver hög tillväxt och löpande förbättrar vår lönsamhet.

Till dags dato har vi varit försiktiga i vår externa kommunikation, vilket vi avser att ändra på. Tempest har utvecklats i en takt som överträffade våra förväntningar och informationen om oss som bolag via vår hemsida och andra kanaler har inte följt med. Arbetet med att förbättra det är igång och under månaderna framöver väntar vi oss inte bara tydligare visa vilka vi är utan också stärka intresset för oss både som leverantör, arbetsgivare och investeringsmöjlighet.

Inom kort lanserar vi fler tjänster relaterade till vårt Security Operations Center (SOC) som är mycket spännande. Delar av utbudet inom Global Support Services går nu att ta del av som kund och mer kommer. Ytterligare digitala plattformar i vårt Security Operations Center gör att vi kan hantera långt mer än larm. Alla former av digitala signaler går potentiellt att övervaka och med stöd av erfarna operatörer dygnet runt är det en bra affärsmöjlighet för oss men också mycket stor nytta för många existerande och nya kunder. Satsningar likt dessa, på skalbara och digitala tjänster, kommer att bidra stort till vår lönsamhet. Jag ser mycket fram mot att kunna visa upp resultatet av detta framöver.

Stockholm 2018-11-15

Andrew Spry VD Tempest Security AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Andrew Spry, vd Tempest Security
Andrew.spry@tempest.se
Tel. 072 - 454 14 30

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 kl. 10.30 CET.

Om Tempest Security AB (publ)
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Adviser.