Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ) genomför riktad nyemission

Styrelsen i Tempest Security AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2018 beslutat att genomföra en riktad nyemission. Beslutet innebär att bolaget tillförs cirka 14 MSEK före emissionskostnader genom en riktad nyemission av 753 630 aktier till en teckningskurs om SEK 18,60 per aktie.

Styrelsen har beslutat att med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 maj 2018 genomföra en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varvid 753 630 aktier emitteras till en teckningskurs om SEK 18,60 per aktie. Emissionen innebär att bolaget tillförs cirka 14 MSEK före emissionskostnader och en ökning av aktiekapitalet med SEK 75 363.

Nyemissionen riktas till Athanase Industrial Partner ("Athanase").

Stefan Charette, grundare och VD av Athanase, kommenterar: "vi är imponerade av bolagets resa och ser en stor potential i en växande del av säkerhetsbranchen med utrymme för ytterligare konsolidering". Athanase, grundat 2014, är ett investeringsbolag med fokus på aktivt ägande i främst noterade bolag.

Det totala antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen är 8 289 947. Teckningskursen om SEK 18,6 per aktie motsvarar en rabatt om cirka 9,7 procent i förhållande till slutkursen den senast föregående handelsdagen, onsdagen den 14 november 2018. Utspädningen uppgår till cirka 9,1 procent. Athanase Industrial Partner äger innan genomförandet av nyemissionen inga aktier i Bolaget.

Med beaktande av det ovan nämnda är det är styrelsens bedömning att emissionsvillkoren är marknadsmässiga och motsvarar god sed på aktiemarknaden.

Eminova Partners AB är finansiell rådgivare och sole bookrunner.

2018-11-14

För mer information, vänligen kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
Tel. 072 - 454 14 30

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018 klockan 21.30 CET.

Om Tempest Security AB (publ)
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Adviser.