Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ) genomför riktad nyemission som tillför bolaget 16 MSEK

Styrelsen i Tempest Security AB (publ) har med stöd av bemyndigande från bolagsstämman fattat beslut om en riktad kontantemission av 605 000 aktier till en teckningskurs på 26,5 kronor per aktie, innebärande en total emissionslikvid före transaktionskostnader om cirka 16 032 500 kronor. Teckningskursen motsvarar den volymviktade handelskursen under de senaste 10 handelsdagarna på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsens bedömning är att teckningskursen är marknadsmässig. Styrelsens bedömning är att teckningskursen är marknadsmässig.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 7 procent i förhållande till totala antalet aktier och kapital efter emissionen.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma ABG Sundal Collier ASA i syfte att säkerställa leverans av aktier till Athanase Industrial Partner och Swedbank Robur Microcap.

- Att två av våra största ägare tror så starkt på bolaget att de väljer att teckna sig i denna emission är ett styrketecken och bådar gott inför framtiden och Tempest fortsatta resa säger Andrew Spry, VD på Tempest Security AB

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för fortsatt marknadsexpansion samt att stärka ägarbilden i bolaget.

Tempest Security upplever en stadigt växande efterfrågan på sina tjänster och styrelsen vill stärka bolagets möjligheter till att snabbt kunna expandera såväl organiskt som genom förvärv när möjligheter uppstår.

I samband med transaktionen kommer Tempest Securitys största ägare Andrew Spry och Thomas Löfving att låna ut 605 000 aktier till ABG Sundal Collier i syfte att underlätta leverans av aktierna. Aktierna kommer att återlämnas i samband med att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2019 kl. 21:30 CET.

Tempest Security är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Filer för nedladdning