Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB tillförs 11,6 MSEK genom riktad emission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I TEMPEST SECURITY AB.

Styrelsen i Tempest Security AB (publ) ("Tempest" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes genom pressmeddelande tidigare idag den 8 mars 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission om totalt 445 000 aktier till bland annat Athanase Industrial Partners, Swedbank Robur Fonder och Gryningskust Holding AB (den "Riktade Emissionen"). Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 26,10 SEK per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Erik Penser Bank. Tempest tillförs därmed 11,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader som ska användas för delfinansiera den kontanta delen av köpeskillingen för Dynamic Security Solutions LLC, ett förvärv som kommunicerades den 8 mars 2022.

Styrelsen i Tempest har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission om totalt 445 000 aktier till bland annat Athanase Industrial Partners och Swedbank Robur Fonder och Gryningskust Holding AB. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig. Teckningskursen uppgår till 26,10 SEK per aktie motsvarande en rabatt om cirka 6,1 procent mot stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market den 8 mars 2022, och Bolaget tillförs genom den Riktade Emissionen cirka 11,6 MSEK före avdrag för transaktionskostnader som ska användas för delfinansiera den kontanta delen av köpeskillingen för Dynamic Security Solutions LLC, ett förvärv som kommunicerades den 8 mars 2022.

Den Riktade Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 4,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen ökar antalet utestående aktier med 445 000 aktier, från 9 774 947 aktier till 10 219 947 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 44 500,00 SEK från 977 494,70 SEK till 1 021 994,70 SEK.

Rådgivare
Tempest har anlitat Erik Penser Bank och Advokatfirma DLA Piper Sweden KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

För ytterligare information kontakta:
Helena Skarle, Tillförordnad VD Tempest Security AB
helena.skarle@tempestsecurity.com
070-351 23 99

Denna information är sådan information som Tempest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2022 kl 21:45.

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Vi finns även i Danmark, Norge, Tyskland, Turkiet och i USA samt med representation i Finland, Estland och Spanien.

Viktig information

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I TEMPEST.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Tempest i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande identifierar eller antyder inte, eller påstår sig inte identifiera eller antyda, riskerna (direkt eller indirekt) som kan vara förknippade med en investering i de nya aktierna. Varje investeringsbeslut i samband med den Riktade Emissionen måste genomföras på basis av all offentligt tillgänglig information hänförlig till Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen tillit, oavsett ändamål, bör fästas på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende den Riktade Emissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra hans, hennes eller dess egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från registrering enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Tempest har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen. I varje medlemsstat i EES riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material avseende de värdepapper som beskrivs häri endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av "professionella investerare" i artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer tillsammans kallas "relevanta personer"). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte eller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar Tempests avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Tempests framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Tempest verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Trots att Tempest anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Tempest garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och åtar sig inte något ansvar för den framtida uppfyllelsen av de uttalanden som görs i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Tempest eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.