Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security delårsrapport första kvartalet 2018

Stark tillväxt och fortsatta investeringar

Första kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen växte med 23% till 46,4 MSEK (37,8 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -4,7 (0,7) MSEK.
 • Periodens resultat var -5,6 (0,0) MSEK.
 • Jämförelsestörande kostnader om 0,8 (0,7) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -15,1 (4,0) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

 • Den 2 februari 2018 förvärvades Gothia Protection Group. Verksamheten omsatte cirka 21 MSEK 2017 med en EBIT om 2,8 MSEK.
 • Ett betydande antal uppdrag har tecknats under avtalsperioden.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Rekrytering av ytterligare nyckelpersoner för framtida tillväxt.
 • Ett betydande antal uppdrag har tecknats efter rapportperiodens utgång.
 • Expansion i västra Sverige fortsätter med etablering av bevakningsverksamhet i Göteborg.
 • Strategiskt samarbetsavtal med GWS och vidareutveckling av larmcentralverksamheten.

Ord från VD

Nästa generations säkerhetsbolag

Vi har under lång tid sett säkerhetsmarknaden växa stadigt och ett ökande behov av våra tjänster. Under dessa år har vi växt betydligt snabbare än marknaden i övrigt och vunnit viktiga marknadsandelar. För att fortsätta denna resa har vi investerat mycket under det senaste året och skapat en större och starkare organisation. Viktiga områden som HR och ekonomi har utökats, vi har byggt upp en intern IT-avdelning och etablerat grunderna till en försäljningsavdelning.

Vår höga tillväxt till trots har vi aldrig haft en dedikerad säljorganisation. Den byggs upp i detta nu av vår nyligen rekryterade försäljningschef, som tillträdde sin tjänst den 1:a april. Försäljningsavdelningen kommer att ge oss en hel annan kraft att samordna och driva både produktutveckling och försäljning.

Vi har rekryterat ett flertal seniora personer för vår operativa verksamhet, inte minst två mycket kompetenta verksamhetschefer. Alla dessa drivna medarbetare är mitt uppe i att flytta fram våra positioner ytterligare och stärka vår roll som nästa generations säkerhetsbolag.

Ett av de mest spännande stegen framåt under första kvartalet är förvärvet av Gothia Protection Group (GPG) - ett fantastiskt tillskott till verksamhetsområdet Särskilda Tjänster. Utöver detta har vårt konsultativa specialistområde Särskilda Tjänster fått en verksamhetschef som börjar i höst. Samtidigt med detta introducerar vi tjänsten Global Support Services som ska byggas ihop med vår övervakningscentral. Dessa stora satsningar kostar. Vårt resultat under fjärde kvartalet 2017 påverkades negativt och vi har än högre kostnader under första kvartalet 2018. Därtill belastas resultatet av den höga tillväxten då resursförsörjning och rätt beläggningsnivå är en balansgång. Det är en utmaning vi löpande arbetar med för att minimera dess påverkan på lönsamheten.

Under tiden framöver kommer vi att fortsätta satsa aggressivt. Vi har ytterligare viktiga rekryteringar att göra men arbetet kommer alltmer att handla om att samordna de olika delar vi nu har byggt upp. Detta möjliggör för oss att växa vidare i ett mycket högt tempo. Vi lägger energi och fokus på att skapa den verksamhetsstruktur som ger alla förutsättningar för en mycket god lönsamhet på sikt. Vi är övertygade om att det är vad som tar oss till målet om 500 MSEK i omsättning och på lång sikt en EBITDA-marginal om minst 10%.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2018-05-24

Andrew Spry VD Tempest Security AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andrew Spry, vd Tempest Security
Andrew.spry@tempest.se

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 13.00 CET.

Om Tempest Security AB (publ)
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.


Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Adviser.