Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security förvärvar Dynamic Security Solutions och förstärker erbjudandet i USA

Tempest Security AB (publ.) har idag genom det helägda dotterbolaget Tempest Security Holding Inc. undertecknat förvärvsavtal av Dynamic Security Solutions LLC (DSS), ett bolag registrerat i New Jersey med huvudkontor i Florida. Bolaget tillför Tempest Security kompetens och erfarenhet samt en diversifierad kundportfölj inom framförallt personsäkerhet. Med förvärvet stärker Tempest sitt erbjudande i ytterligare fem stater; New Jersey, New York, Florida, Kalifonen och Arizona. För räkenskapsåret 2021 omsatte DSS cirka 2 300 000 USD med en justerat resultat om cirka 725 000 USD.

Tempest Securitys förväntan är att förvärvet kommer tillföra en omsättning på cirka 2 500 000 USD under perioden efter tillträdet fram till 31 december 2022. DSS kommer bidra med god lönsamhet samtidigt som koncernens geografiska spridning inom säkerhetsmarknaden breddas väsentligt.

Köpeskillingen för förvärvet utgörs av 2 900 000 USD vilket erläggs med 2 150 000 USD kontant och 750 000 USD i nyemitterade aktier i Tempest Security AB. Aktierna kommer att emitteras i samband med tillträdet av bolaget. Den kontanta delen av köpeskillingen avses finansieras genom ett förvärvslån om 10 miljoner kronor samt genom en riktad emission av aktier i Tempest genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilken kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Emissionerna sker inom styrelsens befintliga bemyndigande.

Till köpet finns även tilläggsköpeskillingar kopplade, dessa är baserade på att bolaget uppnår förutbestämda försäljnings- och vinstmål. Tilläggsköpeskillingarna baseras på åren 2022, respektive 2023, och kan uppgå till 150 000 USD respektive 225 000 USD i kontanter.

DSS grundades 2011 och arbetar primärt med personskydd och livvaktstjänster.

- Genom förvärvet av DSS stärker Tempest Security ytterligare sin position inom avancerade personsäkerhetstjänster. Vi vidareutvecklar nu Tempest Security och DSS nuvarande affärer och blir en starkare aktör på den nordamerikanska marknaden, säger Helena Skarle tf VD i Tempest Security.

DSS kommer tillträdas så fort som möjligt varvid resultatet konsolideras med Tempest Security.

För mer information om DSS och deras tjänsteutbud se deras hemsida https://dynamicsecsolutions.com/

Helena Skarle, tf VD Tempest Security AB (publ)
helena.skarle@tempestsecurity.se
070-351 23 99

Denna information är sådan information som Tempest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2022 kl 18:00.

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA

Filer för nedladdning