Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Valberedning för Tempest Security AB (publ) utsedd

I enligt med beslut på Tempest Security ABs årsstämma den 20 maj 2020 ska en valberedningen bestå av tre ledamöter och ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna som önskar utse en sådan representant.

Valberedningen inför årsstämman 2021 är utsedd och består av följande ledamöter:

  • Andrew Spry, eget innehav
  • Thomas Löfving, eget innehav
  • Sven Thorén, utsedd av Athanase

Valberedningen representerar närmare 63 % av antalet aktier och röster i Tempest Security AB per 30 september 2020.

Andrew Spry är VD för bolaget tillika styrelseledamot. Thomas Löfving är styrelseledamot och har fram till juni 2020 varit anställd i bolaget. Valberedningens sammansättning avviker därmed från kraven i "Svensk kod för Bolagsstyrning" i det att en majoritet av valberedningens ledamöter inte är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och styrelsen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande. Det ter sig naturligt att bolagets två största ägare är representerade i valberedningen.

Valberedningen ska inför årsstämman 2021 lägga fram förslag till beslut i följande frågor: val av stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer, ersättningar till styrelse och revisorer, samt principer för valberedningens sammansättning.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta i god tid till antingen till;

Thomas Löfving, via e-post thomas.löfving@tempest.se

eller till

Sven Thorén, via e-post sven.thoren@athanase.se

Bolaget kommer i samband med sin rapport för tredje kvartalet 2020 offentliggöra datum för årsstämma 2021.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2021 skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Anders Laurin senast 31 mars 2021.

Anders Laurin, via e-post anders.laurin@tempest.se

För ytterligare information vänligen kontakta: Thomas Löfving, Ordförande Valberedningen, alt Anders Laurin, Styrelseordförande på kontaktuppgifter angivna ovan.

Tempest Security är listad på Nasdaq First North Premier/BRIG.
Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Norge.

Filer för nedladdning