Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Valberedning för Tempest Security AB (publ) utsedd

I enligt med beslut på Tempest Security AB:s årsstämma den 25 maj 2021 ska valberedningen bestå av tre ledamöter och ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna som önskar utse en sådan representant.

Valberedningen inför årsstämman 2022 är utsedd och består av följande ledamöter:

  • Andrew Spry, eget innehav
  • Thomas Löfving, eget innehav
  • Sven Thorén, utsedd av Athanase

Valberedningen representerar närmare 60 % av antalet aktier och röster i Tempest Security AB per 30 september 2021. Andrew Spry är VD för bolaget tillika styrelseledamot. Thomas Löfving är styrelseledamot och har fram till juni 2020 varit anställd i bolaget. Valberedningens sammansättning avviker där med från kraven i "Svensk kod för Bolagsstyrning" i det att en majoritet av valberedningens ledamöter inte är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och styrelsen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande. Det ter sig naturligt att bolagets två största ägare är representerade i valberedningen. Valberedningen ska inför årsstämman 2022 lägga fram förslag till beslut i följande frågor: val av stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer, ersättningar till styrelse och revisorer, samt principer för valberedningens sammansättning. Sven Thorén har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta i god tid till antingen till; Sven Thorén, via e-post sven.thoren@athanase eller till Thomas Löfving, via e-post thomas.lofving@tempest.se.

Bolaget kommer i samband med sin rapport för tredje kvartalet 2021 offentliggöra datum för årsstämma 2022. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2022 skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Daniel Nyhren Edeen senast 31 mars 2022, via e-post Daniel@athanase.se.

För ytterligareinformation vänligen kontakta:

  • Sven Thorén, Ordförande Valberedningen,
  • Daniel Nyhren, Styrelseordförande

på kontaktuppgifter angivna ovan

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Filer för nedladdning